SWARCO har många års erfarenhet av modern trafikstyrning och hjälper städer och samhällen runt hela världen att göra sina transportsystem mer effektiva, minska utsläppen och förbättra den allmänna livskvaliteten för människor. Modern trafikstyrning handlar inte bara om att förbättra trafikflödet och säkerheten utan tar en holistisk syn på mobilitet.

Med den ökande användningen av digital teknik och analys av trafikdata i realtid befinner vi oss mitt i ett paradigmskifte.


Trafikstyrning: Definition


Sedan trafikstyrningens början för nästan 300 år sedan har två utmaningar alltid varit tvungna att lösas: trängsel och säkerhet. Dessa problem kvarstår än i dag. Nu har en tredje utmaning tillkommit: miljö.

Definition: Moderna trafikstyrningslösningar övervakar och styr all sorts trafik med hjälp av digital teknik. Fokuset flyttas mer och mer mot mobilitetshantering allt eftersom andra transportsätt såsom lokala transporter och cykling hamnar i fokus. Trafikstyrningssystem är inte bara avsedda att förbättra trafikflödet och säkerheten utan också lösa andra problem som luftföroreningar, buller, miljöpåverkan osv.

Trafikstyrningens ursprung


Trafikstyrningen har en förvånansvärt lång historia. En av de tidigaste dokumenterade fallen av trafikreglering kommer från London 1722, då man långt innan bilen uppfunnits kände de negativa effekterna av trafikstockningar på London Bridge. För att hantera problemet anställde staden personer för att reglera trafiken. Dessa åtgärder var ett sätt att försöka hantera två viktiga trafikrelaterade problem, som fortfarande är en utmaning för många städer i dag: köer och trafiksäkerhet.

Det blev snart polisens uppgift att sköta trafiken. Ytterligare åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och trafikstyrningen togs vid introduktionen av de första vägmarkeringarna som dök upp i början av 1900-talet, vilket snart följdes av trafikregler. På 1920-talet infördes trafikledningscentraler i större städer för att ge en bättre överblick över trafiksituationen.

De första gasdrivna trafikljusen användes i London redan 1868. Elektriska trafikljus infördes slutligen i början av 1900-talet. 


Framväxten av intelligenta transportsystem (ITS)


Efter andra världskriget exploderade antalet personbilar och trafiken på vägarna ökade kraftigt. Ny teknik introducerades och den automatiserade trafikstyrning blev standard. Uppfinningar som induktionsslingor gjorde det möjligt att detektera bilar vid trafiksignalerna. 

Variabla meddelandeskyltar har också funnits sedan 1960-talet, liksom rampstyrning på motorvägar.

”Intelligensen” i trafikstyrning kom i slutet av 1960-talet när trafikledningscentralerna började fokusera alltmer på datoranvändning och centraliserade trafikstyrningssystem. Ny teknik förbättrade ytterligare trafikstyrningens funktionalitet: GPS, nya typer av kamerasystem och framsteg inom informationstekniken.


ITS idag


Idag verkar det som att vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte. Trafikstyrningens fokus har flyttats till mobilitetstyrning allt eftersom andra sorters transportmedel, såsom kollektivtrafik och cyklar, blir mer relevanta. Bilar å andra sidan brukar ses som problematiska. Det förväntas därför att intelligenta trafikstyrningssystem ska kunna lösa andra problem utöver att förbättra trafikflöde och säkerhet, t.ex. luftföroreningar vilket är ett stort problem för många städer i världen. ITS kan hjälpa till att effektivisera trafik och minska bränsleförbrukningen och kan också användas för att göra alternativa transportsätt, t.ex.  kollektivtrafik, mer attraktiva.

En annan utveckling inom ITS består av ett antal tekniker och koncept som grupperas som ”Connected ITS” (C-ITS) där man beaktar fördelarna med kommunikation mellan trafikant och infrastruktur. C-ITS är nära relaterat till konceptet automatiserad körning och fungerar både som en förutsättning och möjliggörare för automatisk körning.

C-ITS ger trafikstyrning nya data och förändrar därmed sättet trafikanvändandet övervakas. Tidigare förlitade sig ITS på relativt begränsad statistik och sporadisk information från specifik infrastruktur på bestämda platser i staden. Floating Car Data, data som tillhandahålls av bilarna på vägen ger en helt ny nivå av information och kommer i framtiden ge en mycket mer omfattande bild av vad som faktiskt händer på vägarna.

Trafikstyrningslösningar förklarade av Michael Schuch | SWARCO

"SWARCO:s holistiska syn på trafikstyrning tar hänsyn till alla aspekter av stadstrafiken, på motorvägar, i tunnlar, på parkeringsplatser, vid laddstationener, i hamnområden eller i kollektivtrafiken. Allt viktigare blir mikromobilitetsscenarier som understryker rollen av utsläppsfri gång och cykling och erbjuder lösningar för att täcka den sista biten av våra resor."

Michael Schuch, Chief Executive Officer (CEO)

Trafikstyrning: Kompetensen och lösningarna – av SWARCO


Idag förväntar sig städer och kommuner att intelligenta trafiksystem ska hantera både trafikflödet och trafiksäkerheten. De ökar effektiviteten i utbyggnaden av kollektivtrafiken, infrastruktur och logistik samt tillhandahåller smarta lösningar för att minska miljöpåverkan. På SWARCO har vi ett brett utbud av teknologi som är specialiserade på följande kompetenser och lösningar: 

Vår kompetens

Trafiktelematik (ITS) kombinerar det senaste inom information- och kommunikationsteknik för att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten av transport och logistik.

läs mer: Trafiktelematik

Syftet med trafikstyrningssystem i städer är att få vägtrafikanter till sin destination så snabbt och säkert som möjligt. Samtidigt så används trafikstyrning för att minska de negativa effekterna som mobilitet har på miljön, t.ex. genom att minska luftförorening. Samtidigt så förbättrar såklart också bra trafikstyrning säkerheten för alla trafikanter. – läs mer

läs mer: Stadstrafikledning

SWARCO:s dynamiska styrsystem hjälper till att hålla igång trafiken på motorvägar och i tunnlarna, ger anvisningar och varningar i rätt tid, vilket hjälper förare undvika köer och minska utsläpp, samt ge information om alternativa vägar och hastighetsbegränsningar.
SWARCO erbjuder integrerade system som både hanterar driften av tunneln och trafiken som åker igenom den. – läs mer

läs mer: Motorväg och tunnel

Trafikplanerare och politiker fokuserar alltmer på cykling som ett effektivt och miljövänligt transportmedel. Cyklister bidrar inte bara till en bättre miljö utan också till att minska trafikstockning. Många städer är därför benägna att investera i deras vägsystem, infrastruktur och inte minst deras tekniska anläggningar för att främja cykling. – läs mer

läs mer: Cykellösningar

Över 90% av världens handel sker till sjöss och hamnar spelar därför en viktig roll i den internationella logistiken. En hamns förmåga att minska förseningar, kontrollera och säkra gods och ansluta till närliggande infrastruktur är nyckeln till att möta kundernas behov och öka effektiviteten i leveranskedjan.

läs mer: Lösning för hamnar

Referenser

För trafikstyrningslösningar

Integrering av stadstrafikhantering, Elbtunnel-kontroll och statens varningscenter till ett modernt trafikstyrningsrum
Utforma trafikhantering på en stadsomfattande och regional nivå i en av Italiens mest besökta städer
Stadens utveckling går i linje med trafikhanteringen
Bekväm hantering av kollektivtrafikens fordonsflotta för en storstad i Israel
Planering och genomförande av integrerade mobilitetslösningar
Nytt trafikkontrollcenter för den rumänska staden

Speciallösningar

Lösungen für die Luftverbeserung

Sättet som vi använder trafikstyrning på kan påverka luftkvaliteten.
Kreuzung der Dinge

Den speciella lösningen SWARCO X-LINE är en framtidsorienterad plattform för en energieffektiv modernisering av trafiksignalsystem.

Smart City / Green City

Som en mobilitetsexpert bidrar SWARCO till smartare och grönare städer genom att förbättra ITS-tekniken.

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru

SWARCO erbjuder lösningar som tar hänsyn till alla aspekter av ett väl genomtänkt, storskaligt event. 


Vill du veta mer om SWARCO:s lösningar?

Kontakta oss för mer information 

Utveckla trafikstyrning – tillsammans med SWARCO


Moderna trafikstyrningslösningar från SWARCO förbättrar livskvaliteten genom att hjälpa till att hålla igång trafiken, minska utsläpp, begränsa personlig stress och uppmuntra användandet av alternativa färdmedel. Våra smarta och databaserade lösningar är därför särskilt effektiva i korsningar, på motorvägar och i tunnlar, på parkeringsplatser, i hamnarna och i kollektivtrafiknätverk.  

Som en drivkraft för modern trafikstyrning strävar vi efter att uppnå följande…Få alla deltagare i transport och logistik till sin destination så snabbt och säkert som möjligt.

Effektivisera transport och logistik och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

Minska mobilitetens negativa inverkan på miljön.

Använda smarta lösningar och trafikdata i realtid för att göra alternativa transportsätt, som kollektivtrafik och cykling mer attraktiva.

Sist men inte minst: ny teknik gör det möjligt för oss att aktivt omforma framtidens mobilitet. Därför utvecklas trafikstyrning alltmer till mobilitetshantering, med en helhetssyn på trafik, samhälle och miljö.

FAQs

Ofta ställda frågor.

Vare sig det gäller stad eller landsbygd, godstransport eller privat mobilitet har globala trender, digital teknik och den ökande befolkningen format de frågor som trafikplanerarna måste ta itu med i framtiden. De viktigaste områdena är bland annat följande:

 • Uppkopplad och automatiserad körning
 • Elektrisk mobilitet
 • Framtidens parkeringslösningar
 • Kollektivtrafiklösningar
 • Intelligenta vägmarkeringssystem.

Du hittar mer information under respektive länk.

Modern trafikledning har tre huvudmål:

 • Förbättra trafikflödet: t.ex. genom att öka transportinfrastrukturens effektivitet, genom att undvika trängsel och minska antalet sökresor.
 • Öka trafiksäkerheten: t.ex. genom databaserad övervakning av väganvändning, genom dynamiska trafikstyrningssystem i realtid, etc.
 • Miljöskydd: t.ex. genom att minska utsläppen och bränsleförbrukningen, genom riktat främjande av kollektivtrafiksystem och fordon med låga utsläpp (cyklar, e-scootrar, etc.)

Dagens trafikledning använder modern digital teknik för att uppnå sina mål och bygger på många delsystem. Bland annat är följande värda att nämna:

 • Sensorsystem för trafikövervakning
 • Meddelandenätverk för trafikrelaterade händelser: t.ex. vägarbeten, evenemang.
 • Systemkoordination och synkronisering av insamlade data.
 • Dataarkiv för identifiering av korrelationer.
 • Kommunikationssystem mellan kontrollcentraler och trafikinfrastrukturen.
 • Digitala kontrollsystem för trafik- och mobilitetsflöden. 
 • Kontrollcentraler eller system för övervakning av den aktuella trafiksituationen.
 • System för samordning av andra transportsätt.
 • Intelligenta analyssystem för att förutse trafikutveckling.

Trafikstyrning är ett delområde av trafiktelematik eller ITS (intelligenta transportsystem). Smarta trafikstyrningslösningar bidrar i första hand till att på ett hållbart sätt förbättra trafikflödena inom ramen av den befintliga infrastrukturen och trafikanläggningarna för alla trafikanter, dvs. göra resan effektivare, säkrare och mer miljövänlig.

Transporttelematik är användningen av digital teknik för att styra och optimera offentliga och privata transporter och logistik. Förbättrad samordning och ökad effektivitet - inom och mellan olika transportsätt (t.ex. järnväg, väg, vatten och flyg) - uppnås till stor del genom insamling och bearbetning av data i realtid. Insamling av trafikdata är därför en central del av transporttelematiken.

ITS (Intelligent Transporation Systems) är den internationellt använda termen för trafiktelematik. ITS står för styrning eller organisering av trafiken med hjälp av den senaste informations- och kommunikationstekniken. ITS stöder endast förare av transportmedel och får därför inte förväxlas med automatiska transportsystem som drivs utan förare.