SWARCO har många års erfarenhet av modern trafikstyrning och hjälper städer och samhällen runt hela världen att göra sina transportsystem mer effektiva, minska utsläppen och förbättra den allmänna livskvaliteten för människor. Modern trafikstyrning handlar inte bara om att förbättra trafikflödet och säkerheten utan tar en holistisk syn på mobilitet.

Med den ökande användningen av digital teknik och analys av trafikdata i realtid befinner vi oss mitt i ett paradigmskifte.

Trafikstyrning: Definition


Sedan trafikstyrningens början för nästan 300 år sedan har två utmaningar alltid varit tvungna att lösas: trängsel och säkerhet. Dessa problem kvarstår än i dag. Nu har en tredje utmaning tillkommit: miljö.

Definition: Moderna trafikstyrningslösningar övervakar och styr all sorts trafik med hjälp av digital teknik. Fokuset flyttas mer och mer mot mobilitetshantering allt eftersom andra transportsätt såsom lokala transporter och cykling hamnar i fokus. Trafikstyrningssystem är inte bara avsedda att förbättra trafikflödet och säkerheten utan också lösa andra problem som luftföroreningar, buller, miljöpåverkan osv.

Trafikstyrningslösningar förklarade av Michael Schuch | SWARCO

"SWARCO:s holistiska syn på trafikstyrning tar hänsyn till alla aspekter av stadstrafiken, på motorvägar, i tunnlar, på parkeringsplatser, vid laddstationener, i hamnområden eller i kollektivtrafiken. Allt viktigare blir mikromobilitetsscenarier som understryker rollen av utsläppsfri gång och cykling och erbjuder lösningar för att täcka den sista biten av våra resor."

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO), ITS

Trafikstyrning: Kompetensen och lösningarna – av SWARCO


Idag förväntar sig städer och kommuner att intelligenta trafiksystem ska hantera både trafikflödet och trafiksäkerheten. De ökar effektiviteten i utbyggnaden av kollektivtrafiken, infrastruktur och logistik samt tillhandahåller smarta lösningar för att minska miljöpåverkan. På SWARCO har vi ett brett utbud av teknologi som är specialiserade på följande kompetenser och lösningar: 

Vår kompetens

Trafiktelematik (ITS) kombinerar det senaste inom information- och kommunikationsteknik för att förbättra säkerheten, effektiviteten och hållbarheten av transport och logistik.

läs mer

Syftet med trafikstyrningssystem i städer är att få vägtrafikanter till sin destination så snabbt och säkert som möjligt. Samtidigt så används trafikstyrning för att minska de negativa effekterna som mobilitet har på miljön, t.ex. genom att minska luftförorening. Samtidigt så förbättrar såklart också bra trafikstyrning säkerheten för alla trafikanter. – läs mer

läs mer

SWARCO:s dynamiska styrsystem hjälper till att hålla igång trafiken på motorvägar och i tunnlarna, ger anvisningar och varningar i rätt tid, vilket hjälper förare undvika köer och minska utsläpp, samt ge information om alternativa vägar och hastighetsbegränsningar.
SWARCO erbjuder integrerade system som både hanterar driften av tunneln och trafiken som åker igenom den. – läs mer

läs mer

Trafikplanerare och politiker fokuserar alltmer på cykling som ett effektivt och miljövänligt transportmedel. Cyklister bidrar inte bara till en bättre miljö utan också till att minska trafikstockning. Många städer är därför benägna att investera i deras vägsystem, infrastruktur och inte minst deras tekniska anläggningar för att främja cykling. – läs mer

läs mer

Över 90% av världens handel sker till sjöss och hamnar spelar därför en viktig roll i den internationella logistiken. En hamns förmåga att minska förseningar, kontrollera och säkra gods och ansluta till närliggande infrastruktur är nyckeln till att möta kundernas behov och öka effektiviteten i leveranskedjan.

läs mer

Referenser

För trafikstyrningslösningar

Integrering av stadstrafikhantering, Elbtunnel-kontroll och statens varningscenter till ett modernt trafikstyrningsrum
Utforma trafikhantering på en stadsomfattande och regional nivå i en av Italiens mest besökta städer
Stadens utveckling går i linje med trafikhanteringen
Bekväm hantering av kollektivtrafikens fordonsflotta för en storstad i Israel
Planering och genomförande av integrerade mobilitetslösningar
Nytt trafikkontrollcenter för den rumänska staden

Speciallösningar

Lösungen für die Luftverbeserung

Sättet som vi använder trafikstyrning på kan påverka luftkvaliteten. 

Kreuzung der Dinge

Den speciella lösningen SWARCO X-LINE är en framtidsorienterad plattform för en energieffektiv modernisering av trafiksignalsystem.

Smart City / Green City

Som en mobilitetsexpert bidrar SWARCO till smartare och grönare städer genom att förbättra ITS-tekniken.
 

Olympic Flag. Photo: Kremlin.ru

SWARCO erbjuder lösningar som tar hänsyn till alla aspekter av ett väl genomtänkt, storskaligt event. 

 

Vill du veta mer om SWARCO:s lösningar?

Kontakta oss för mer information 

Utveckla trafikstyrning – tillsammans med SWARCO


Moderna trafikstyrningslösningar från SWARCO förbättrar livskvaliteten genom att hjälpa till att hålla igång trafiken, minska utsläpp, begränsa personlig stress och uppmuntra användandet av alternativa färdmedel. Våra smarta och databaserade lösningar är därför särskilt effektiva i korsningar, på motorvägar och i tunnlar, på parkeringsplatser, i hamnarna och i kollektivtrafiknätverk.  

Som en drivkraft för modern trafikstyrning strävar vi efter att uppnå följande…


 

check

Få alla deltagare i transport och logistik till sin destination så snabbt och säkert som möjligt.

check

Effektivisera transport och logistik och samtidigt minska bränsleförbrukningen.

check

Minska mobilitetens negativa inverkan på miljön.

check

Använda smarta lösningar och trafikdata i realtid för att göra alternativa transportsätt, som kollektivtrafik och cykling mer attraktiva.

Sist men inte minst: ny teknik gör det möjligt för oss att aktivt omforma framtidens mobilitet. Därför utvecklas trafikstyrning alltmer till mobilitetshantering, med en helhetssyn på trafik, samhälle och miljö.

FAQs

Ofta ställda frågor.