Vår expertis inom branschorganisationer


SWARCO är medlem i olika branschorganisationer och bidrar till arbetet i många kommittéer om standardisering, trafiksäkerhetsförhandlingar och utplacering av intelligenta transportsystem.

Vi är en stolt medlem i:

Experterna inom vägsäkerhet i USA

American Traffic Safety Services Association representerar vägsäkerhet, trafiksäkerhet och motorvägsindustrin med ett effektivt lagstiftningsansvar, trafiksäkerhetsutbildning och ett långtgående medlemskapspartnerskap.

SWARCOs amerikanska pärl- och vägmarkeringsmaterialtillverkningsföretag är medlemmar i ATSSA.

Trafiktelematik från Österrike

ATTC – Austrian Traffic Telematics Cluster was grundades på initiativ av ASFINAG 2003 som en organisation för främjande av telematik. I den österrikiska ekonomins intresse har denna grupp av 23 ledande österrikiska forsknings-, handels- och industriministerier satt upp sig som mål att främja utvecklingen och den praktiska tillämpningen av ny teknik inom telematiksystem för trafikinfrastruktur. ATTC:s nyckelfokus i detta är

 • att agerar som en tankesmedja och en samarbetsplattform för sina medlemmar,
 • Främja utvecklingen av behovsinriktade produkter för framtida trafiktelematikskrav, och
 • stödja utvecklingen av innovativ teknik och deras tillämpning för att öka attraktiviteten och kapaciteten hos Österrikes transportinfrastruktur så att den framgångsrikt kan hantera framtida trafikflöden.

SWARCO COO för ITS och styrelsens ordförande, Michael Schuch, är medlem i ATTC:s styrkommitté.

SWARCO FUTURIT VD Artur Pesendorfer är medlem i ATTC:s styrelse.


En organisation för parkeringshantering

De British Parking Association är en ideell organisation som representerar, främjar och påverkar parkerings- och trafikledningsyrket i hela Storbritannien och Europa.

Vårt medlemskap i mer än 700 organisationer och individer inkluderar lokala myndigheter, parkeringsplatsoperatörer, detaljhandelsparker, sjukvårdsinrättningar, universitet, järnvägsstationer, teknikleverantörer, utbildare och konsulter.

Vi samarbetar med våra partners för att stödja tillväxten för våra samhällen, förbättra efterlevnaden av de som hanterar och använder parkeringsplatser och främja rättvisa för att uppnå vår vision av excellens inom parkering för alla.

Eventuella överskott från vårt arbete återinvesteras till aktiviteter för att stödja våra medlemmar eller sätta in i en reservfond för att vi ska kunna fortsätta att höja standarder och uppmuntra professionalism.

APT SKIDATA och SWARCO TRAFFIC LTD. är våra medlemmar i BPA.

Den tyska föreningen för vägmarkeringsexperter

Die Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V. (DSGS) repräsentiert derzeit 90 Unternehmen aus allen Fachgebieten der Fahrbahnmarkierung. Unsere Hemsida bietet einen Überblick über alle Beräkna unserer Verbandsarbeit und stella darüber hinaus zahlreiche Fachinformationen zum Thema Fahrbahnmarkierung bereit.

Die Bedeutung von Fahrbahnmarkierungen, als unverzichtbares Element für die Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden und ruhenden Verkehrs, wird nach wie vor vielfach unterschätzt. Wir hoffen deshalb, dass diese Hemsida dazu beitragen kann, Informationslücken zu schließen, om die Qualität unserer Fahrbahnmarkierungen und damit auch die Verkehrssicherheit weiter zu steigern.

SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK är medlem i DSGS.

Trafiksäkerhet i Bryssel.

De Europeiska unionens vägförbund (ERF) är en ideell förening som samordnar synpunkterna på Europas väginfrastruktursektor och fungerar som en plattform för forskning och dialog om rörlighetsfrågor mellan intressenter och institutionella aktörer.

För att underlätta vägsektorns bidrag till EU:s institutioner och medlemsstater, bildades ERF i Bryssel 1998 med följande uppdrag:

 • Försvara det europeiska väginfrastruktursamhällets intressen gentemot EU-institutionerna och andra intressenter
 • Representera ett tvärsnitt av branschpartners, väg- och användarorganisationer som är verksamma inom konstruktion, utrustning, underhåll och drift av Europas vägnät
 • Initiera och stödja studier, kampanjer och publikationer som syftar till att öka medvetenheten om vikten av vägar för alla medborgare
 • Bidra till europeiska forskningsinitiativ i syfte att förbättra vägtransportsystemets effektivitet, hållbarhet och säkerhet
 • Ge väginfrastrukturen en konsekvent och samlad röst på alla vägtransportområden genom att främja och samordna program och arbetsgrupper

SWARCO:s internationella försäljningschef för vägmarkeringssystem, Harald Mosböck, är medlem i ERF:s verkställande kommitté.

Europas experter på ITS.

ERTICO - ITS Europa är ett offentligt-privat partnerskap av 120 företag och organisationer som representerar tjänsteleverantörer, leverantörer, trafik- och transportindustrin, forskning, myndigheter, användarorganisationer, mobilnätoperatörer och fordonstillverkare.

ERTICO förkroppsligar tankeledarskap och främjar engagemang från intressenter. Tillsammans med våra partners utvecklar, marknadsför och distribuerar Intelligent Transport Systems and Services (ITS) genom en mängd olika aktiviteter, inklusive europeiska samfinansierade projekt, innovationsplattformar, internationellt samarbete, förespråkare och evenemang. ERTICO är arrangören av den årliga ITS regionala och globala kongressen i Europa. Arbetet fokuserar på ansluten och automatiserad körning, urban mobilitet, ren mobilitet och transport och logistik.


SWARCO COO för ITS Michael Schuch är medlem i ERTICO:s styrelse.


Förespråkare av internationell trafiksäkerhet.

International Road Federation är en global ideell organisation med huvudkontor i Washington, DC sedan 1948 och med stöd av regionala kontor över hela världen. IRF tjänar ett nätverk av offentliga och privata sektorer i mer än 70 länder genom att tillhandahålla kunskapsresurser i världsklass, stödtjänster och fortbildningsprogram som tillsammans erbjuder en global marknad för bästa praxis och branschlösningar.

SWARCO AMERICAs chef Carl McCollum är medlem i IRFs globala styrelse för perioden 2018-2020.


ITS i Amerika

De Intelligent Transport Society of America forskar och utvecklar intelligenta transporttekniker för att rädda liv, förbättra rörlighet, främja hållbarhet och öka effektivitet och produktivitet.

McCain Inc. är vår medlem i ITS America.

Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme.

ITS Germany ist ein Zusammenschluss von technischen Verwaltungen, wissenschaftlichen Instituten privata und öffentlichen Unternehmen, Dienstleistternund konsulter i denFeldern der Telematik und Verkehrsleittechnik.

Die SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH ist unser Mitglied in ITS Germany.


ITS experter i Storbritannien

Intelligenta transportsystem: en kombination av informationsteknik och telekommunikation, vilket möjliggör tillhandahållande av onlinetjänster inom alla områden av offentlig och privat förvaltning.

ITS kan tillämpas på vägtransporter för att förbättra effektiviteten och säkerheten genom att tillhandahålla onlineinformation till förare i deras fordon och genom att utrusta fordonet med datoriserade system som hjälper föraren (t.ex. efterföljande och körfälthantering).

Det förbättrar också effektiviteten i transporten med hjälp av elektroniska system för att förbättra trafikkontrollen och efterlevnaden av trafikreglerna. Elektroniska vägtullar och trängselavgifter är också ITS-alternativ.

Förvaltningen av fordonsflottor, både frakt och kollektivtrafik, kan också förbättras genom tillhandahållande av onlinetjänster och tvåvägskommunikation mellan chef och förare.

Tillhandahållande av onlinetjänster till buss-, tåg- och tågpassagerare skapar en bättre informerad resenär. Elektronisk biljettförsäljning (med hjälp av smartcards, till exempel) möjliggör snabbare och enklare resor med kollektivtrafik.

Intelligenta transportsystem kommer att få positiva effekter på miljön genom att minska luft- och bullerföroreningar på motorvägar och genom att skapa trafikfria zoner i städer.

SWARCO UK och SWARCO TRAFFIC Ltd. är våra medlemmar iITS UK.

ITS i Italien


TTS Italia, den nationella associationen för telematik för transport och säkerhet, grundades den 8 mars 1999 med målet att bidra till förbättrad effektivitet och säkerhet i det italienska transportsystemet. Detta mål uppnås genom analys av problem och möjligheter, formulering av förslag och spridning av information och kunskap inom ITS-sektorn (Intelligent Transport Systems).

TTS Italia arbetar för att utföra ett mycket exakt uppdrag: att främja genomförandet, utvecklingen och spridningen av intelligenta transportsystem i Italien, på det mest effektiva sättet för användaren.

TTS Italia omfattar både offentliga och privata organisationer som arbetar med utveckling och implementering av intelligenta system för transport och säkerhet. Den inspirerar från modellen som öppnades av ERTICO, på europeisk nivå och från andra nationella föreningar som ITS America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France, ITS Sweden.

Turinbaserad SWARCO MIZAR är vår medlem i TTS Italia.

De schweiziska vägexperterna.

Zweck des Schweizer Fachverbandes für Sicherheit auf Straßen ist die Förderung der Sicherheit im Strassenverkehr in sämtlichen Bereichen der Verkehrsführung und Horizontals und Vertikalen Ausstattung von Verkehrsanlagen Sie die Wahrung und die Unterstützung von Gemeenamen Berufsinteressen Seiner Mitglieder In Jeder Beziehung Nach den Grundsätzen einer freiheitlichen Marktwirtschaft, insbesondere:


 • Öffentlichkeitsarbeit durch Stellungnahme zu interessierenden Themen im Bereich Wirtschaft, Politik, Gesetzgebung und Technik;
 • Kontakt und Zusammenarbeit mit sowie Vertretung und Mitarbeit in Behörden sowie Verbänden und Institutionen mit ähnlicher Zweckbestimmung, insbesondere in Fachgruppen und -kommissionen;
 • Einflussnahme auf das Submissionswesen;
 • Veranstaltung von Fachtagungen, Seminarier, Kursen usw .;
 • Förderung und Ausbau der fachtechnischen Ausbildung der Mitglieder;
 • Pflege des Erfahrungsaustaususches unter Fachleuten und Förderung des Beruflichen Könnens der Mitglieder;
 • Unterstützung der Mitglieder bei der Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Lehrlingswesen, bei Regelung von Arbeits- und Lohnverhältnissen sowie im Kalkulations- und Qualitätssicherungswesen;
 • Förderung und Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen;
 • Erarbeitung und Erlass von Empfehlungen, Richtlinien und Reglementen.

Der Verband ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinen Erwerbszweck. Er kann zur Förderung des Zweckes die Mitgliedschaft bei anderen Organisationen und Verbänden im In- und Ausland erwerben.

Unsere Unternehmen M. SWAROVSKI GmbH und die SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH sind Mitglieder der SISTRA.

Säkerhetsexperter i Österrike.

Das ZVÖ setzt sich zum Ziel, in Österreich angesiedelte Verkehrs­sicherheits­unternehmen miteinander zu vernetzen. Durch die sich daraus ergebenden Synergien werden gemeinsame Innovationen und Ideen im Bereich der Verkehrssicherheit entwickelt und an die jeweiligen Fachstellen zur Zertifizierung eingereicht bzw. um deren Freigabe durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie angesucht.

M. SWAROVSKI GmbH und SWARCO HEOSCONT sind Mitglieder des ZVÖ.

Vill du veta mer?Kontakta oss