Vår kompetanse innen industriforeninger


SWARCO er medlem av ulike bransjeforeninger og bidrar til arbeidet i en rekke komiteer om standardisering, veibeskyttelse og implementering av intelligente transportsystemer.

Vi er stolte medlemmer av:

Veiksikkerhetseksperter i USA

American Traffic Safety Services Association representerer veisikkerhet, trafikksikkerhet og motorveisikkerhetsindustri med effektiv lovgivning, trafikkontroll sikkerhetstrening og et vidtrekkende medlemspartnerskap.

SWARCOs amerikanske perle- og veimerking-materialproduksjonsfirmaer er medlemmer av ATSSA.

Trafikk telematikk fra Østerrike

Det ATTC-østerrikske trafikk telematikk forbundet ble etablert på initiativ av ASFINAG i 2003 som en forening for å fremme telematikk. I den østerrikske økonomiens interesse har denne gruppen av 23 ledende østerrikske forsknings-, handels- og industriselskaper satt seg som mål å fremme utvikling og praktisk anvendelse av ny teknologi innen telematikksystemer for trafikkinfrastruktur. ATTCs hovedfokus i dette er

 • å fungerer som en tenkeboks og samarbeidsplattform for sine medlemmer,
 • Fremme utviklingen av behovsrettede produkter for fremtidige trafikk telematikk krav, og
 • støtte utviklingen av nyskapende teknologier og deres anvendelse for å øke attraktiviteten og kapasiteten til Østerrikes transportinfrastruktur, slik at den kan håndtere fremtidige trafikkstrømmer vellykket.

SWARCO COO for ITS og styreleder, Michael Schuch, er medlem av ATTCs styrekomité.

SWARCO FUTURIT administrerende direktør Artur Pesendorfer er medlem av ATTCs styre.


Parkeringsforeningen

TheBritish Parking Associationer en ideell organisasjon som representerer, fremmer og påvirker parkerings- og trafikkledelsesbransjen i hele Storbritannia og Europa.

Vårt medlemskap i mer enn 700 organisasjoner og enkeltpersoner inkluderer lokale myndigheter, parkeringsoperatører, detaljhandelsparker, helsestasjoner, universiteter, jernbanestasjoner, teknologileverandører, trenere og konsulenter.

Vi samarbeider med våre partnere for å støtte vekst for våre lokalsamfunn, forbedre overholdelse av de som administrerer og bruker parkeringsplasser, og oppfordrer rettferdighet for å oppnå vår visjon om fortreffelighet innen parkering for alle.

Eventuell overskuddsinntekt som følge av arbeidet vårt, reinvesteres tilbake til aktiviteter som støtter våre medlemmer eller legges inn i et reservefond for å sikre at vi kan fortsette å øke standarder og oppmuntre til profesjonalitet.

APT SKIDATA og SWARCO TRAFFIC LTD. er våre medlemmer i BPA.

Den tyske foreningen for veimerkingseksperter

Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.(DSGS) representerer for tiden 90 bedrifter fra alle fagområder innen veimerking. Vår hjemmeside gir et overblikk over alle områder i vårt foreningsarbeid og stiller i tillegg mange faginformasjoner innen veimerking til rådighet.

Betydningen som et uunngåelig element for sikkerhet og lett flyt i trafikken undervurderes som så ofte. Vi håper derfor at denne hjemmesiden kan hjelpe til med å opplyse, for å kunne øke kvaliteten på veimerkingene og dermed også øke trafikksikkerheten.

SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK er medlem av DSGS.

Veibeskyttelse i Brussel.

The European Union Road Federation(ERF) er en ideell forening som koordinerer synspunktene i Europas veinfrastruktur sektor og fungerer som en plattform for forskning og dialog om mobilitetsspørsmål mellom interessenter og institusjonelle aktører.

For å legge til rette for bidraget fra veitsektoren til EU-institusjonene og medlemslandene ble ERF etablert i Brussel i 1998 med følgende oppdrag:

 • Forsvare interessene til den europeiske infrastrukturen for veibygging til EU-institusjonene og andre interessenter
 • Representerer et tverrsnitt av industripartnere, veibyggere og forbrukerforeninger som er aktive i konstruksjon, utstyring, vedlikehold og drift av Europas veinett
 • Initiere og støtte studier, kampanjer og publikasjoner for å øke bevissthet om viktigheten av veier for alle borgere
 • Bidra til europeiske forskningsinitiativer med sikte på å øke total transport, effektivitet, bærekraft og sikkerhet
 • Gi veibyggingssamfunnet en konsistent og enstemmig stemme i alle veitransportområder ved å fremme og koordinere programmer og arbeidsgrupper

SWARCOs internasjonale salgssjef for veimerkingssystemer, Harald Mosböck, er medlem av ERFs hovedstyre.

Europas eksperter for ITS.

ERTICO - ITS Europaer et offentlig-privat partnerskap av 120 selskaper og organisasjoner som representerer tjenesteleverandører, leverandører, trafikk og transport, forskning, offentlige myndigheter, brukerorganisasjoner, mobilnettoperatører og bilprodusenter.

ERTICO legemliggjør gjennomtenkt lederskap og fremmer interessenters engasjement; Sammen med våre partnere utvikler, markedsfører og distribuerer vi Intelligent Transport Systems and Services (ITS) gjennom en rekke aktiviteter, inkludert europeiske samfinansierte prosjekter, innovasjonsplattformer, internasjonalt samarbeid, advokatvirksomhet og arrangementer. ERTICO er arrangør av den årlige ITS regionale og globale kongressen i Europa. Arbeidet fokuserer på koblet og automatisert kjøring, urban mobilitet, ren mobilitet og transport og logistikk.


SWARCO COO for ITS Michael Schuch er medlem av ERTICOs representantskap.


Beslutningspåvirkning for trafiksikkerhet over hele verden

TheInternational Road Federation(IRF) er en ikke-forvaltningsorganisasjon med oppgave å oppmuntre og fremme utvikling og vedlikehold av bedre, tryggere og mer bærekraftige veier og veinett. I samarbeid med sine medlemmer og medarbeidere fremmer IRF sosiale og økonomiske fordeler som kommer fra velplanlagte og miljøvennlige transportnett. Det bidrar til å sette i gang teknologiske løsninger og administrasjonspraksis som gir maksimal økonomisk og sosial avkastning fra nasjonale vei-investeringer.

IRF har en viktig rolle å spille i alle aspekter innen veipolitikk og utvikling over hele verden. For myndigheter og finansinstitusjoner gir IRF en bred ekspertise for å planlegge strategien for veibygging og -politikk.

For sine medlemmer er IRF et forretningsnettverk, en kobling til eksterne institusjoner og byråer, som for eksempel FN og EU, og et visittkort med introduksjon til myndigheter og beslutningstakere.

For samfunnet av veifagfolk er IRF en kilde til støtte og informasjon for nasjonale veiforbindelser, beslutningspåvirkende grupper, selskaper og institusjoner dedikert til utvikling av veinfrastruktur.

Gjennom International Road Educational Foundation gir IRF tilskudd til å utnevne ingeniører og andre transportpersonell fra hele verden til støtte for fulltids akademisk opplæring. Med dette støtter IRF aktivt de kommende generasjonene som skal bygge veinettet.

Med et bredt nettverk på tvers av åtti land på seks kontinenter mener IRF at de kan gjøre en forskjell ved å tilby den beste praksis og ekspertråd til dagens mangfoldige transportformer.

SWARCO COO for veimerkingssystemer Philipp Swarovski er medlem av IRF Geneva hovedstyre.

Internasjonal veibeskyttelse.

International Road Federation er en global non-profit organisasjon, med hovedkontor i Washington DC siden 1948, og støttes av regionale kontorer over hele verden. IRF fungerer som et nettverk av offentlige og private sektormedlemmer i mer enn 70 land ved å tilby kunnskapsressurser av verdensklasse, beslutningspåvirkende tjenester og videreutdanningsprogrammer som sammen gir et globalt marked for den beste praksis og bransjeløsninger.

SWARCO AMERICAs sjef Carl McCollum er medlem av IRF Global styret i perioden 2018 - 2020.


ITS i Amerika

The Intelligent Transportation Society of Americafremmer forskning og distribusjon av intelligente transportteknologier for å redde liv, forbedre mobilitet, fremme bærekraft og øke effektivitet og produktivitet.

McCain Inc. er vårt medlem i ITS America.

Deutsche Gesellschaft für intelligente Transportsysteme.

ITS Germanyer en sammensetning av tekniske forvaltninger, vitenskaplige institutter, samt private og offentlige bedrifter og tjenesteytereog konsulenter iområdene telematikk og trafikkstyring.

SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH er vårt medlem av ITS Germany.


ITS eksperter i Storbritannia

Intelligente transportsystemer: En kombinasjon av informasjonsteknologi og telekommunikasjon, som gir tilgang til online informasjon på alle områder innen offentlig og privat forvaltning.

ITS kan brukes på vegtransport for å øke effektiviteten og sikkerheten ved å gi online informasjon til sjåfører i kjøretøyene sine og ved å utstyre kjøretøyet med et datastyrt system som hjelper sjåføren (f.eks. følge- og holde feltet).

Det forbedrer også transportens effektivitet ved bruk av elektroniske systemer for å forbedre trafikkontrollen og håndhevelse av trafikkreglene. Elektronisk motorveisavgift og overbelastningslading er også ITS-alternativer.

Ledelse av bilparker, både frakt og offentlig transport, kan også forbedres ved å tilby onlineinformasjon og toveiskommunikasjon mellom leder og sjåfør.

Å gi online informasjon til buss, tog, og togpassasjerer skaper en bedre informert reisende. Elektronisk billettsalg (ved hjelp av Smartcards, for eksempel) muliggjør raskere, enklere reise med offentlig transport.

Intelligente transportsystemer vil ha gunstige miljøpåvirkninger ved å redusere luft- og støyforurensning på motorveier og ved å bidra til å skape trafikkfrie soner i byer.

SWARCO UK og SWARCO TRAFFIC Ltd. er våre medlemmer iITS UK.

ITS i Italia


TTS Italia, den nasjonale forening for telematikk for transport og sikkerhet, ble grunnlagt 8. mars 1999, med det formål å bidra til forbedring av effektivitet og sikkerhet i det italienske transportsystemet. Dette målet er oppnådd gjennom analyse av problemer og muligheter, formulering av forslag og formidling av informasjon og kunnskap innen ITS-sektoren (Intelligent Transport Systems).

TTS Italia arbeider for å utføre et meget presist oppdrag: Fremme implementering, utvikling og diffusjon av intelligente transportsystemer i Italia, på den mest effektive måten for brukeren.

TTS Italia omfatter både offentlige og private organisasjoner som er aktive i utviklingen og implementeringen av intelligente systemer for transport og sikkerhet. Det tar inspirasjon fra modellen åpnet av ERTICO, på europeisk nivå, og fra andre nasjonale foreninger som ITS-America, ITS Japan, ITS Canada, ITS United Kingdom, ITS France, ITS Sweden.

Turin-baserte SWARCO MIZAR er vårt medlem i TTS Italia.

Sveitsiske veieksperter.

Formålet tildet sveitsiske fagforbundet for sikkerhet på veierer å fremme sikkerheten i veitrafikken i alle områder innen trafikkføring og horisontal og vertikal utstyring av trafikkanlegg, samt å ta vare på og støtte felles yrkesinteresser til medlemmene sine på alle måter, iht. prinsippene til en åpen markedsøkonomi, spesielt gjennom:


 • Offentlig arbeid ved å ta posisjon til interessante temaer innen økonomi, politikk, lovgivning og teknikk;
 • Kontakt og samarbeid med representanter og medarbeidere i myndigheter, samt forbund og instutisjoner med lignende formål, spesielt i faggrupper og kommisjoner;
 • Påvirke innleveringsvesenet;
 • Foranstalte fagmøter, seminar, kurs, osv.;
 • Fremme og bygge ut de fagtekniske utdannelsene til medlemmene;
 • Pleie utvikling av erfaringer og fremme de yrkesmessige kunnskapene til medlemmene;
 • Støtte medlemmene under utdannelse og videreutdannelse, spesielt for lærlinger, ved regulering av arbeids- og lønnsforhold, samt i kalkulasjons- og kvalitetssikringsvesenet;
 • Fremme og utvikle produkter og tjenester;
 • Utarbeide og vedta anbefalinger, direktiver og reglementer.

Forbundet er politisk og konfessionelt nøytralt og følger ikke noen profitt. For å fremme formålet kan det være medlem i andre organisasjoner og forbund i inn- og utland.

Vår bedrift M. SWAROVSKI GmbH og SWARCO LIMBURGER LACKFABRIK GmbH er medlemmer i SISTRA.

Veitsikkerhetseksperter i Østerrike.

Foreningen ZVO har som mål å forbinde trafikksikkerhetsbedrifter i Østerrike med hverandre. Gjennom synergiene som oppstår gjennom dette oppnås utvikling av felles innovasjoner og ideer innen trafikksikkerhet og de leveres til de gjeldende stedene for sertifisering hhv. søkes det om godkjennelse gjennom ministeriet for trafikk, innovasjon og teknologi.

M. SWAROVSKI GmbH og SWARCO HEOSCONT er medlemmer av ZVÖ.

Ønsker du å vite mer?Kontakt oss