Trafiktelematik, eller ITS (Intelligent Transportation Systems) som det ofta kallas, syftar till insamlingen, behandlingen och användandet av trafikrelaterad data med målet att – med hjälp av den senaste tekniken inom sensorer, analys, styrning och kommunikation – förbättra all trafik i form av säkerhet, mobilitet och effektivitet. SWARCO erbjuder ett brett utbud av lösningar inom området trafiktelematik som behandlar data i realtid för att, t.ex.

  • Minska köer
  • Öka trafikflödet
  • Reducera miljöpåverkan
  • Göra transport och logistik mer effektiv för kommersiella användare
  • Göra användandet av kollektivtrafik mer attraktivt och effektivt


”På SWARCO tillhandahåller vi innovativa lösningar till städer, kommuner, logistikcenter och transportoperatörer för att de mer effektivt ska kunna uppnå deras transport- och mobilitetsmål. Vi arbetar med lokala, regionala och nationella myndigheter runt hela världen och implementerar projekt av alla storlekar och tar oss an många olika utmaningar. Våra samarbeten varierar från att optimera trafiksignaleringssystem och minska CO²-utsläpp till att förbättra logistik genom uppkopplade fordon.”

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO)

Varför behövs intelligenta transportsystem?


Den tekniska utvecklingen de senaste decennierna ger logistiker och transportmyndigheter runt hela världen möjligheten att ändra sättet de hanterar och driver trafiknätverk – och samtidigt eliminera långvariga problem.

Många städer och kommuner runt om i världen kämpar med liknande utmaningar:

● Otillräcklig eller försummad vägutveckling
● Ökad trafik, fler olyckor, långsam utveckling
● Oattraktiv kollektivtrafik
● Förvärrad trafikstockning, ökad kostnad för logistik och längre restider
● Ohållbar miljöpåverkan från transport och individuell trafik

Vad kan vi göra för dig?

SWARCO hjälper städer och kommuner att på ett hållbart sätt förbättra sina transportsystem.Öka infrastrukturens effektivitetUndvika olyckor och köer


Skifta från individuell till lokaltransport


Minska miljöpåverkan


Trafiktelematik: SWARCO:s lösningar


Av erfarenhet så uppstår de flesta problem inom transport och trafik på grund av en avsaknad av korrekt information i rätt tid samt lämplig koordinering i kontrollsystemet. Informationsteknikens största bidragande faktor är därför i första hand att tillhandahålla bättre information snabbare. För att uppnå detta förlitar sig SWARCO på en rad olika intelligenta tekniker och specialiserar sig på följande lösningar: 

Vår kompetens

Trafikstyrning och övervakning

Övervakning av trafik är utgör grunden för modern trafiktelematik. För att kunna ta riktade åtgärder krävs korrekt information om trafiknätverket. Trafikdata kommer oftast från sensorer och detektorer, kameror samt andra källor. SWARCO erbjuder ett komplett utbud av lösningar, mjuk- och hårdvaror för trafikövervakning.

Trafikstyrningscentraler

Många städer runt om i världen växer snabbt. Med begränsad kapacitet blir det svårare att styra trafiken och skapa ett bra flyt. Detta kräver en stabil mobilitetstrategi och en välorganiserad trafikstyrning samt ett holistiskt tillvägagångsätt kring mobilitet där alla transportmedel inkorporeras och stödjer stadens strategi.

Uppkopplad körning


Uppkopplade intelligenta transportsystem (C-ITS) kopplar ihop fordon med varandra, infrastrukturen, andra väganvändare – t.ex. gångtrafikanter och cyklister - samt molnbaserade tjänster. Integrationen av olika ITS-system leder till ökad mobilitet, minskad trafikstockning, och räddar liv genom att minska antalet trafikolyckor.

Insamling av trafikdata


Den viktigaste länken i dagens trafikstyrning är insamlingen och analysen av trafikdata. En del i detta är att registrera den rådande trafiksituationen kvalitativt och kvantitativt samt att kommunicera trafiksystemens status i realtid. Tack vare den senaste tekniken är automatisk trafikregistrering möjligt – och trafikoperatörer kan övervaka komplicerade trafiksituationer på ett riktat sätt och skapa skräddarsydda beslut snabbare.

Vill du veta mer om SWARCO:s lösningar? 

Kontakta oss för mer information.

Det viktigaste delen av trafiktelematik: datainsamling

Den viktigaste delen av intelligenta transportsystem är insamlingen av trafikdata – i realtid. Den mest väsentliga data som samlas in i trafiktelematik inkluderar:

1. Trafikvolym (antal väganvändare)
2. Hastighet
3. Beläggning
4. Klassifikation (t.ex. fordonshastighet och längd)


Syftet med insamling av trafikdata är att kartlägga den verkliga trafiksituationen och skapa prognoser. Målen är att registrera trafiksituationen kvalitativt och kvantitativt och sedan överföra den aktuella statusen till alla trafiktelematikssystem. Tack vare den senaste tekniken blir automatisk registrering av trafik möjligt och trafikoperatörer kan övervaka komplicerade trafiksituationer på ett riktat sätt och fatta informerade beslut i realtid.

Användande av trafiktelematik - Tänk om mobilitet


Trafiktelematik från SWARCO är en kombination av det senaste inom information- och kommunikationsteknik och används i trafikstyrningssystem för att främja trafiksäkerhet, effektivitet och hållbarhet, minskad köbildning, samt förbättra körupplevelsen.

Förbättringsmöjligheterna med ITS är många:

● System som tidigare styrdes av människor automatiseras
● Användandet av vägnätverket övervakas och styrs i realtid
● Kostsam fysisk infrastruktur (t.ex. servrar) ersätts av flexibla molnlösningar
● Analyser är inte längre endast baserad på historiska data utan kan ske i realtid tack vare ITS
● Väganvändare kan nås och påverkas via en rad olika kanaler såsom mobila enheter eller fordonssystem

Sist men inte minst, ny teknik i området ITS gör det möjligt för trafikoperatörer runt hela världen att ändra sättet de styr sina transportsystem. Detta resulterar i att städer och kommuner ständigt förbättrar sitt trafikflöde, ökar trafiksäkerheten, och genom minskade utsläpp – bidrar till en bättre miljö.

FAQs

Svar på vanliga frågor

Trafiktelematik är användandet av digital teknik för att styra och optimera allmän och privat transport och logistik. Förbättrad koordination och förbättrad effektivitet – inom och mellan olika transportsätt (t.ex. räls, väg, vatten- och lufttransport) – uppnås till stor del genom insamlingen och bearbetningen av data i realtid. Därför är insamling av trafikdata en väsentlig del i trafiktelematik.

ITS (intelligenta transportsystem) är den internationella termen för trafiktelematik. ITS innebär alltså styrning och organisering av trafik med hjälp av den senaste information- och kommunikationstekniken. ITS stödjer förare av olika transportmedel och borde därför inte förväxlas med automatiska transportsystem vars funktion inte inkluderar förare.

De huvudsakliga fördelarna med att implementera intelligenta transportsystem är:

● Insamling av relevant trafikdata i realtid
● Minskat antal stop och förseningar i korsningar
● Automatiserad hastighetskontroll
● Snabbare restider
● Snabbare och mer riktade åtgärder på incidenter såsom köer, olyckor etc. 

Med hjälp av trafiktelematik strävar städer, kommuner och logistiker efter tre mål:

1. Förbättra trafikflöde: t.ex. genom att öka effektiviteten av trafikinfrastrukturen, genom att undvika trafikstockning och sökresor etc.
2. Öka trafiksäkerhet: t.ex. genom databaserad övervakning av väganvändning via dynamisk trafikstyrning i realtid, etc.
3. Miljöskydd: t.ex. genom att minska utsläpp och bränsleförbrukning, riktat främjande av kollektivtrafiksystem etc.

Applikationer av trafiktelematik eller intelligenta transportsystem är utformade för att förbättra mobilitet, öka säkerhet och reducera miljöpåverkan. Några exempel på detta är:

● Kommunikation mellan fordon som bidrar till ökad säkerhet: t.ex. att meddela bakomliggande fordon om ett fordon går sönder.
● Mer effektivt användande av existerande trafikleder: t.ex. genom att informera förare i god tid om varande läge längst deras rutt och hur de ska undvika trafikstockning, vägarbete etc.
● Information i realtid: Uppdaterad information kring restider, hastigheter, förseningar, olyckor och omvägar levereras till förare i realtid.
● Kollektivtrafik kan få prioritet i korsningar. Busskörfält med dedikerade signaler reducerar restiden och i det långa loppet antalet fordon.
● Telematiska logistiksystem: Intelligenta fordonshanteringssystem, eller som det också är känt, ”telematiksystem” gör det enklare att lokalisera fraktfordon, minimera antalet tomma körningar och omvägar samt att effektivisera användandet av transportfordon.