Liikennetelematiikalla taikansainvälisesti käytetyllä termillä ITS(Intelligent Transportation Systems), tarkoitetaan liikenteeseen liittyvien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyttöä, jonka tavoitteena on - uusimpien anturien, analyysi-, valvonta- ja viestintätekniikoiden avulla - parantaa kaikkien liikenneverkkojenturvallisuutta, liikkuvuutta ja tehokkuutta. Swarco tarjoaa laajan valikoiman liikennetelematiikan sovelluksia, jotka käsittelevät tietoja myös reaaliaikaisesti, esimerkiksi. 

  • liikenneruuhkien vähentämiseksi
  • liikenteen sujuvuuden lisäämiseksi
  • ympäristövaikutusten minimoimiseksi
  • kuljetuksen ja logistiikan tehostamiseksi kaupallisia käyttäjiä varten
  • ja julkisen liikenteen käytön tekemiseksi tehokkaammaksi ja houkuttelevammaksi.


"SWARCO tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja kaupungeille, kunnille, logistiikkakeskuksille ja liikennöitsijöille, jotta ne voivat saavuttaa kuljetus- ja liikkuvuustavoitteensa entistä tehokkaammin. Työskentelemme paikallisten, osavaltioiden ja kansallisten hallitusten kanssa eri puolilla maailmaa toteuttaen kaikenkokoisia hankkeita, joihin liittyy monenlaisia haasteita. Yhteistyömme ulottuu liikenteen merkinantojärjestelmien optimoinnista ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä logistiikan parantamiseen verkottuneiden ajoneuvojen avulla."

Michael Schuch, operatiivinen johtaja (COO)

Mihin älykkäitä liikennejärjestelmiä tarvitaan?


Viime vuosikymmenten teknologinen kehitys tarjoaa logistiikkayrittäjille ja liikennehallinnoillekaikkialla maailmassamahdollisuuden muuttaa kestävästi tapaa, jolla ne hallinnoivat ja käyttävät liikenneverkkojaan - ja samalla poistaa pitkäaikaisia ongelmia.

Monet kaupungit ja yhteisöt ympäri maailmaa kamppailevat samankaltaisten haasteiden kanssa:

● Riittämätön tai laiminlyöty tiestön kehittäminen.
● Lisääntynyt liikennemäärä, kasvava onnettomuuksien määrä, hidas kehitys.
● Julkisen liikenteen riittämätön houkuttelevuus.
● Lisääntyvät ruuhkat, kasvavat logistiikkakustannukset ja matka-ajat.
● Kuljetus- ja yksittäisliikenteen liialliset ympäristövaikutukset.

Mitä voimme tehdä puolestasi?

SWARCO auttaa kaupunkeja ja yhteisöjä parantamaan liikennejärjestelmiään kestävällä tavalla.Liikenneinfrastruktuurin tehokkuuden lisääminenOnnettomuuksien ja ruuhkien välttäminen


Siirtyminen yksilöliikenteestä paikallisliikenteeseen


Ympäristövaikutusten vähentäminen


Liikennetelematiikka: ratkaisut - by SWARCO


Kokemus on osoittanut, että suurin osa kuljetus- ja liikenneongelmista johtuu oikea-aikaisen ja tarkan tiedon sekä ohjausjärjestelmien asianmukaisen koordinoinnin puutteesta. Näin ollen tietotekniikan myönteinen vaikutus on ensisijaisesti siinä, että se tarjoaa parempaa tietoa nopeammin. Tämän toteuttamiseksi me SWARCOssa luotamme erilaisiin älykkäisiin teknologioihin ja olemme erikoistuneet seuraaviin ratkaisuihin:

Osaamisemme

Liikenteenohjaus ja -valvonta


Liikenteenvalvonta on nykyaikaisen liikennetelematiikan perusta. Jotta voidaan tehdä kohdennettuja toimenpiteitä, tarvitaan oikeaa informaatiota liikenneverkosta. Liikennetietoja saadaan yleensä antureista ja ilmaisimista, liikennekameroista ja muista lähteistä. SWARCO tarjoaa täyden valikoiman ratkaisuja, ohjelmistoja ja laitteistoja liikenteenvalvontaan.

Liikenteenhallintakeskukset


Monet kaupungit ympäri maailmaa kasvavat hyvin nopeasti. Kun kapasiteetti on rajallinen, on vaikea hallita liikkuvuutta ja pitää liikenne sujuvana. Tämä edellyttää järkevää liikkuvuusstrategiaa ja hyvin organisoitua liikenteenhallintaa, jossa liikkuvuutta lähestytään kokonaisvaltaisesti, kaikki liikennemuodot otetaan huomioon ja joka tukee kaupungin liikkuvuusstrategiaa.

Verkottunut ajaminen


C-ITS (vuorovaikutteiset älykkäät liikennejärjestelmät, Cooperative Intelligent Transport Systems) verkottavat ajoneuvot toisiin ajoneuvoihin, tienvarsi-infrastruktuuriin, muihin tienkäyttäjiin – kuten jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin – ja pilvipohjaisiin palveluihin. Erilaisten ITS-osajärjestelmien integrointi lupaa parantaa merkittävästi liikkuvuutta, vähentää ruuhkia ja säästää ihmishenkiä vähentämällä liikenneonnettomuuksia.

Liikennetietojen hankinta


Nykyaikaisen liikenteenhallinnan kulmakivi on liikennetietojen kerääminen ja analysointi. Tärkeitä tavoitteita ovat liikennetilanteen tallentaminen laadullisesti ja määrällisesti sekä kaikkien liikennejärjestelmien nykytilan välittäminen reaaliajassa. Uusimpien teknologioiden ansiosta liikenteen saumaton automaattinen tallentaminen on mahdollista - ja operaattorit voivat seurata monimutkaisia liikennetilanteita kohdennetusti ja tehdä nopeammin räätälöityjä päätöksiä.

Haluatko tietää lisää SWARCOn ratkaisuista?

Ota meihin yhteyttä nyt saadaksesi lisätietoja.

Liikennetelematiikan valtimo: liikennetietojen hankinta

Älykkäiden liikennejärjestelmien kulmakivi on liikennetietojen kerääminen reaaliajassa. Tärkeimpiin liikennetelematiikassa kerättäviin tietoihin kuuluvat:

1. Liikenteen määrä (tienkäyttäjien lukumäärä)
2. Nopeus
3. Käyttöaste
4. Luokitus (esim. ajoneuvon nopeus ja pituus)


Liikennetietojen hankinnan tarkoituksena on kartoittaa todellista liikennetilannetta ja tehdä ennusteita. Tavoitteina on tallentaa liikennetilanne laadullisesti ja määrällisesti ja välittää kaikkien liikennetelematiikkajärjestelmien nykytila (esim. kytkentätilat, virheet, häiriöt). Uusimpien teknologioiden ansiosta liikenteen saumaton automaattinen tallentaminen on mahdollista, ja operaattorit voivat seurata monimutkaisia liikennetilanteita kohdennetusti ja tehdä asianmukaisia päätöksiä reaaliajassa.

SWARCOn liikennetelematiikan käyttö ja liikkuvuuden uudelleenajattelu


SWARCOn liikennetelematiikka on yhdistelmä uusia tieto- ja viestintäteknologioita, joita käytetään liikenteenhallintajärjestelmissä edistämään liikenteen turvallisuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä, vähentämään ruuhkia ja parantamaan ajokokemusta.


ITS:n tarjoamat parannusmahdollisuudet ovat moninaisia:

● Järjestelmät, joita aiemmin ohjattiin ihmiskäsin, ovat automatisoituja.
● Tieverkon käyttöä valvotaan ja ohjataan reaaliaikaisesti.
● Kalliit fyysiset infrastruktuurit (esim. palvelimet) korvataan joustavilla pilvipalveluilla.
● Analyysit eivät enää perustu yksinomaan historiatietoihin, vaan ne tehdään ITS:n ansiosta reaaliaikaisen data-analyysin avulla.
● Tienkäyttäjät tavoitetaan ja heihin vaikutetaan eri kanavien, kuten mobiililaitteiden tai ajoneuvojärjestelmien, kautta.

Viimeisimpänä mutta ei vähäisimpänä, ITS:n uudet teknologiat mahdollistavat sen, että toimijat voivat kaikkialla maailmassa muuttaa tapaa, jolla liikennejärjestelmiä hallitaan. Näin kaupungit ja kunnat parantavat edelleen liikenteen sujuvuutta, lisäävät liikenneturvallisuutta ja - päästöjä kohdennetusti vähentämällä - edistävät merkittävästi ympäristönsuojelua.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset lyhyesti selitettynä

Liikennetelematiikka on digitaalitekniikoiden käyttöä julkisen ja yksityisen liikenteen ja logistiikan ohjauksessa ja optimoinnissa. Koordinointia parannetaan ja tehokkuutta lisätään liikennemuotojen puitteissa ja niiden välillä (esim. rautatie-, maantie-, vesi- ja lentoliikenne) pääosin keräämällä ja käsittelemällä dataa reaaliajassa. Liikennedatan keruu on siten liikennetelematiikan keskeinen osa.

ITS (Intelligent Transportation Systems) on kansainvälisesti käytetty termi liikenteen telematiikasta. ITS tarkoittaa liikenteen ohjausta tai organisointia uusimpien tieto- ja viestintäteknologioiden avulla. ITS tukee liikennevälineiden kuljettajia, eikä sitä pidä siksi sekoittaa automaattisiin liikennejärjestelmiin, joita käytetään ilman kuljettajaa.

Älykkäiden liikennejärjestelmien tietoisen käyttöönoton tärkeimmät hyödyt ovat:

● Asianmukainen reaaliaikainen liikennetietojen keruu
● Pysähdysten ja viivytysten vähentäminen risteyksissä.
● Automaattinen nopeusvalvonta
● Matka-aikojen nopeuttaminen
● Nopeampi ja kohdennetumpi reagointi häiriötilanteisiin, kuten ruuhkiin, onnettomuuksiin jne.

Liikennetelematiikan avulla kaupungit, kunnat ja logistiikka-alan toimijat pyrkivät kolmeen päätavoitteeseen:

1. Liikennevirran parantaminen: esimerkiksi lisäämällä liikenneinfrastruktuurin tehokkuutta, välttämällä ruuhkia ja vähentämällä hakumatkoja jne.
2. Liikenneturvallisuuden parantaminen: esim. dataan perustuvan tienkäytön valvonnan, reaaliaikaisten dynaamisten liikenteenhallintajärjestelmien jne. avulla.
3. Ympäristönsuojelu: esim. vähentämällä päästöjä ja polttoaineen kulutusta, edistämällä kohdennetusti joukkoliikennejärjestelmiä jne.

Liikennetelematiikkasovellusten eli älykkäiden liikennejärjestelmien tarkoituksena on parantaa liikkuvuutta, lisätä turvallisuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia. Esimerkkejä ovat mm.:

● Ajoneuvojen välinen viestintä turvallisuuden parantamiseksi: esim. viestien lähettäminen seuraaville ajoneuvoille, jos edellä ajava ajoneuvo hajoaa.
● Olemassa olevien liikenneväylien parempi hyödyntäminen: esimerkiksi ilmoittaminen kuljettajille hyvissä ajoin, mitä heidän reitillään on odotettavissa ja miten pullonkauloja (ruuhkia, tietöitä) voidaan välttää.
● Reaaliaikainen tiedotus: Ajantasaiset tiedot matka-ajoista, nopeuksista, viivästyksistä, onnettomuuksista, kiertotiejärjestelyistä ja työalueiden olosuhteista toimitetaan kuljettajille reaaliajassa.
● Joukkoliikenteen ajoneuvoille voidaan antaa etusija liikennevaloissa. Bussikaistat, joilla on omat opasteet, lisäävät matkanopeuksia, mikä viime kädessä vähentää tarvittavien ajoneuvojen määrää.
● Telemaattiset logistiikkajärjestelmät: Älykkäät kalustonhallintajärjestelmät, jotka tunnetaan myös nimellä "telematiikkajärjestelmät", helpottavat rahdin paikantamista, vähentävät tyhjänä ajamista ja kiertoteitä sekä varmistavat kuljetusajoneuvon paremman käytön.