Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's), of de internationaal gebruikte term ITS (Intelligent Transportation Systems), heeft betrekking op het verzamelen, verwerken en gebruiken van verkeersgerelateerde gegevens, met het doel om - met behulp van de modernste sensoren, analyse-, controle- en communicatietechnologieën - alle verkeersnetwerken te verbeteren op het gebied van veiligheid, mobiliteit en efficiëntie. Wij bieden een breed scala aan toepassingen op het gebied van intelligente verkeersregelinstallaties die bijvoorbeeld ook gegevens realtime verwerken. 

De voordelen van ITS op een rij:

  • verkeersopstoppingen verminderen,
  • de doorstroming van het verkeer vergroten,
  • de impact op het milieu minimaliseren,
  • transport & logistiek effectiever maken voor commerciële gebruikers,
  • en het gebruik van het openbaar vervoer efficiënter en aantrekkelijker te maken.


"Bij SWARCO bieden we innovatieve oplossingen aan steden, gemeenten, logistieke centra en transitoperators, zodat jij je transport- en mobiliteitsdoelen effectiever kan bereiken. We werken samen met lokale en nationale overheden en implementeren projecten van elke omvang met een breed scala aan uitdagingen. Onze samenwerking varieert van het optimaliseren van verkeerssignaleringssystemen en het verminderen van de CO²-uitstoot tot het verbeteren van de logistiek door middel van connected voertuigen."

Michael Schuch, Chief Executive Officer (CEO), SWARCO AG

Waar zijn intelligente transportsystemen voor nodig?


De technologische ontwikkelingen in de laatste decennia bieden logistieke- en vervoersbedrijven wereldwijd de mogelijkheid om de manier waarop zij hun vervoersnetwerken beheren en exploiteren op duurzame wijze te veranderen - en daarbij langdurige problemen op te lossen.

Steden en gemeenten van over de hele wereld worstelen met dezelfde uitdagingen:

● Onvoldoende of verwaarloosde wegontwikkeling;
● Toegenomen verkeersvolume, toenemend aantal ongevallen, trage voortgang;
● Onvoldoende aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer;
● Meer verkeersopstoppingen, hogere kosten voor logistiek en langere reistijden;
● Buitensporige impact van transport en persoonsvervoer op het milieu.

Wat kunnen we voor jou doen?

SWARCO helpt steden en gemeenten om transportsystemen duurzaam te verbeteren.Efficiëntie van infrastructuur verhogenVerminderen van ongevallen en congestie


Verschuiving van individueel naar lokaal vervoer


Vermindering van de impact op het milieu


Intelligente verkeersregelinstallaties: oplossingen door SWARCO


De ervaring leert dat de meeste problemen in het vervoer en het verkeer worden veroorzaakt door het gebrek aan tijdige en accurate informatie en door het ontbreken van de juiste coördinatie binnen de controlesystemen. De positieve bijdrage van informatietechnologie is dus vooral het sneller verstrekken van betere informatie. Om dit te realiseren, vertrouwen we bij SWARCO op verschillende intelligente technologieën en zijn we gespecialiseerd in de volgende oplossingen:

Onze Competenties

Verkeerscontrole en toezicht


Verkeersmonitoring vormt de basis voor moderne Intelligente verkeersregelinstallaties. Om gerichte maatregelen af te leiden, heeft zij de juiste informatie over het verkeersnetwerk nodig. Verkeersgegevens zijn veelal afkomstig van sensoren en detectoren, verkeerscamera's en andere bronnen. SWARCO biedt het volledige scala aan oplossingen, software en hardware voor verkeersmonitoring.

Verkeersmanagementcentra


Veel steden over de hele wereld groeien erg snel. Met beperkte capaciteit wordt het moeilijk om de mobiliteit te beheren en het verkeer door te laten stromen. Dit vereist een gedegen mobiliteitsstrategie en een goed georganiseerd verkeersbeheer dat een integrale benadering van mobiliteit hanteert, alle vervoerswijzen omvat en de mobiliteitsstrategie van de stad ondersteunt.

Connected (verbonden) rijden


Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's) verbinden voertuigen onderling, met wegkant-infrastructuur, met andere weggebruikers - zoals voetgangers en fietsers - én met cloudgebaseerde diensten.

De integratie van verschillende ITS-(sub)systemen belooft de mobiliteit aanzienlijk te verbeteren, verkeersopstoppingen te verminderen en levens te redden door verkeersongevallen aanzienlijk te verminderen.

Verzamelen van verkeersgegevens


De kern van modern verkeersmanagement is het verzamelen en analyseren van verkeersgegevens. Belangrijke doelen zijn het kwalitatief en kwantitatief vastleggen van de verkeerssituatie en het realtime communiceren van de actuele status van alle verkeerssystemen.

Dankzij de nieuwste technologieën wordt een naadloze automatische registratie van verkeer mogelijk - en kunnen operators gecompliceerde verkeerssituaties gericht in de gaten houden en sneller beslissingen op maat nemen.

Meer weten over onze oplossingen?

Neem contact op voor een oplossing die aansluit bij jouw uitdaging

De kern van verkeersregelinstallaties: verzamelen van verkeersgegevens

De spil van intelligente verkeerssystemen, is het realtime verzamelen van verkeersgegevens. De belangrijkste gegevens die in verkeerstelematica worden verzameld, zijn:

1. verkeersvolume (het aantal weggebruikers);
2. snelheid;
3. bezetting;
4. classificatie (bijv. voertuigsnelheid en lengte).

Het verzamelen van verkeersgegevens is belangrijk om de werkelijke verkeerstoestand in kaart te brengen en voorspellingen te doen. De doelstellingen zijn het kwalitatief en kwantitatief vastleggen van de verkeerssituatie en het doorgeven van de actuele status van alle verkeerstelematicasystemen (bijv. schakeltoestanden, fouten en storingen).

Dankzij de nieuwste technologieën wordt naadloze automatische registratie van verkeer mogelijk en kunnen operators gecompliceerde verkeerssituaties gericht monitoren en in realtime de juiste beslissingen nemen.

SWARCO's Intelligente verkeersregelinstallaties gebruiken om de mobiliteit te verbeteren

Traffic Telematics van SWARCO is een combinatie van geavanceerde informatie- en communicatietechnologieën die worden gebruikt in verkeersbeheersystemen om de verkeersveiligheid, efficiëntie en duurzaamheid te bevorderen, verkeersopstoppingen te verminderen en de rijervaring te verbeteren.


De verbeteringen door ITS zijn talrijk:

● Systemen die voorheen door mensen werden bestuurd, zijn nu geautomatiseerd;
● Het gebruik in het wegennet wordt realtime gemonitord en gecontroleerd;
● Dure fysieke infrastructuren (bijv. servers) worden vervangen door flexibele clouddiensten;
● Analyses zijn niet langer uitsluitend gebaseerd op historische data, maar vinden plaats via realtime data-analyse dankzij ITS;
● Weggebruikers worden bereikt en beïnvloed via verschillende kanalen, zoals mobiele apparaten of voertuigsystemen.

Last but not least stellen nieuwe technologieën op het gebied van ITS, operators over de hele wereld in staat om de manier waarop ze hun transportsystemen beheren te veranderen. Hierdoor verbeteren steden en gemeenten steeds meer de doorstroming, verhogen ze de verkeersveiligheid en leveren ze - door de gerichte reductie van de uitstoot - een belangrijke bijdrage aan meer milieubescherming.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen kort uitgelegd, wel zo handig!

Transporttelematica oftewel verkeersregelinstallaties gebruiken digitale technologieën om openbaar- en particulier vervoer en logistiek te controleren en te optimaliseren. Een verbetering van de coördinatie en een verhoging van de efficiëntie -binnen en tussen vervoerswijzen (bijvoorbeeld spoor, weg, water & luchtvervoer)- wordt voor een groot deel bereikt door het realtime verzamelen en verwerken van gegevens. Het verzamelen van verkeersgegevens is dus een kernelement van transporttelematica.

ITS (Intelligent Transportation Systems) is de internationaal gebruikte term voor verkeerstelematica. ITS staat dus voor het regelen of organiseren van verkeer met behulp van de modernste informatie- en communicatietechnologieën. ITS ondersteunt chauffeurs van vervoermiddelen en moet daarom niet worden verward met automatische transportsystemen die zonder chauffeur bediend worden.

De belangrijkste voordelen van het bewust inzetten van intelligente verkeerssystemen (iVRI's) zijn:

● Relevante realtime verzameling van verkeersgegevens';
● Vermindering van haltes en vertragingen op kruispunten;
● Geautomatiseerde snelheidshandhaving;
● Versnelling van reistijden;
● Sneller en gerichter reageren op incidenten zoals files, ongevallen, etc.

Met verkeerstelematica streven steden, gemeenten en logistieke dienstverleners drie hoofddoelen na:

1. Doorstroming van het verkeer verbeteren. Bijvoorbeeld door de efficiëntie van de verkeersinfrastructuur te verhogen, door congestie en zoekritten te vermijden, enz.
2. Verhogen van verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door datagebaseerde monitoring van het weggebruik, door realtime dynamische verkeersmanagementsystemen, enz.
3. Milieubescherming. Bijvoorbeeld door vermindering van emissies en brandstofverbruik, gerichte promotie van openbaarvervoersystemen.

Verkeerstelematicatoepassingen, of intelligente transportsystemen, zijn ontworpen om de mobiliteit te verbeteren, de veiligheid te vergroten en de impact op het milieu te verminderen. Voorbeelden zijn:

Voertuig-tot-voertuig communicatie voor meer veiligheid. Bijvoorbeeld om berichten door te geven aan volgende voertuigen als het voorliggende voertuig uitvalt;
Betere benutting van bestaande verkeersroutes. Bijvoorbeeld om automobilisten tijdig te informeren wat ze op hun route kunnen verwachten en hoe knelpunten (files, wegwerkzaamheden) te vermijden.
Realtime informatie. Actuele informatie over reistijden, snelheden, vertragingen, ongevallen, omleidingen, omstandigheden in werkzones wordt in realtime aan chauffeurs geleverd.
OV-voertuigen kunnen voorrang krijgen bij verkeerslichten. Busbanen met speciale signalen leiden tot hogere rijsnelheden, waardoor uiteindelijk minder voertuigen nodig zijn.
Logistieke telematicasystemen. Intelligente systemen voor wagenparkbeheer, ook wel "telematicasystemen" genoemd, maken het gemakkelijker om vracht te lokaliseren, lege ritten en omwegen te verminderen en zorgen voor een beter gebruik van het transportvoertuig.