De mobiliteit van de toekomst ligt in de digitalisering van alle vervoerssystemen: Big Data, 5G, kunstmatige intelligentie en uitgebreide netwerken verhogen de veiligheid, verbeteren de efficiëntie en verminderen de milieuvervuiling. In de toekomst zal mobiliteit steeds meer een combinatie zijn van gedeelde mobiliteit, automatisering en elektrificatie. De resulterende mobiliteitsconcepten zullen diepgaande transformatieprocessen in gang zetten: steden zullen stiller worden. De luchtkwaliteit wordt beter. Privé-auto's zullen minder worden. Groene ruimten worden overvloediger. De levenskwaliteit neemt toe.

Megatrends

De meeste toekomstige transformatieprocessen zullen ongetwijfeld plaatsvinden in steden en metropolen. Het geheel van deze technologieën, concepten en processen die verandering teweegbrengen, wordt samengevat onder het modewoord stedelijke mobiliteit.

Hiermee wordt bedoeld dat de uitdagingen van de toekomstige mobiliteit - zoals files, gebrek aan parkeerruimte, luchtvervuiling en geluidsoverlast, enz. - vooral stedelijke centra treffen. - vooral agglomeraties treffen. 

Lees meer: Stedelijke mobiliteit

Verbonden Mobiliteit (Connected Mobility) is een belangrijk onderdeel van de toekomstige mobiliteit. Intelligente netwerken, constante gegevensuitwisseling en volledige digitalisering van al het wegverkeer zullen het vervoer en de logistiek op vele niveaus ten goede komen. Eerst en vooral zorgen op gegevens gebaseerde oplossingen voor meer efficiëntie en milieubescherming.

Want verbonden mobiliteitssystemen kunnen files vermijden, de verkeersveiligheid verbeteren, het reiscomfort verhogen en, last but not least, de uitstoot van verontreinigende stoffen verminderen.

Lees meer: Verbonden Mobiliteit

4 Megatrends voor de Stad van de Toekomst

Het flexibele gebruik en de combinatie van verschillende vervoersmiddelen (multimodale mobiliteit) wordt vooral in steden en metropolen getest en toegepast.

Mobiliteitshub

Mobility Hubs dienen als overstapstations om over te schakelen tussen verschillende vervoerswijzen- autodelen, hailriding, openbaar vervoer, huurfietsen,
e-scooters en nog veel meer- zo gemakkelijk mogelijk te maken. Mobiliteitshubs worden daarom beschouwd als de sleutel voor implementatie van multimodale mobiliteit.

Nieuwe mobiliteit

Nieuwe mobiliteit is een verzamelnaam voor vele innovaties op het gebied van stedelijke mobiliteit, zoals slim parkeren, micromobiliteit, autodelen, ride-hailing en nog veel meer. Het uiteindelijke doel is middelen te besparen en de efficiëntie te verhogen.

Slimme mobiliteit

Slimme mobiliteit is een belangrijk onderdeel van Nieuwe Mobiliteit. Door de intelligente koppeling van verschillende vervoerswijzen moeten de concepten van slimme mobiliteit bijdragen tot een mobiliteit die veiliger, schoner en efficiënter is - idealiter zonder proviandvervoer.

Mobiliteit als dienst (MaaS)

MaaS is nauw verbonden met multimodale mobiliteit, omdat de dienstverlening de gebruiker centraal stelt. Het uiteindelijke doel is om mobiliteitsdiensten aan te bieden die zijn afgestemd op de individuele behoeften van stadsbewoners - bijvoorbeeld via een centrale smartphone-app.


Uitdagingen voor toekomstige mobiliteit

In een overgangsperiode van het "fossiele naar het post-fossiele tijdperk" zal mobiliteit in de toekomst van bijzonder belang zijn. Veel van de uitdagingen waarmee steden en stedelijke centra vandaag worden geconfronteerd, kunnen worden overwonnen door vervoersplanning en nieuwe mobiliteitsconcepten.

De grootste uitdagingen van de toekomstige mobiliteit zijn:

 • Steeds meer mensen trekken naar de stad;

 • De verkeersdrukte, congestie en ongevallen nemen toe;

 • Steden worden steeds lawaaieriger;

 • De luchtkwaliteit en de groene ruimte nemen af;

 • Onaantrekkelijke openbare vervoersdiensten drijven het gebruik van de auto op;

 • Lage efficiëntie en hoge milieuvervuiling verminderen de levenskwaliteit.

Goed om te weten: De grootste uitdaging zal zijn om nieuwe (en oude) vervoersmiddelen zo aantrekkelijk en universeel mogelijk te maken, zodat weggebruikers zich minstens even flexibel en snel kunnen verplaatsen als nu met de auto.

Mobiliteit van de toekomst: doelstellingen

De waarde van nieuwe technologieën en alternatieve vervoermiddelen kan alleen worden afgeleid uit de acceptatie door de gebruiker. Studies tonen aan dat verboden (vaak) minder goed werken dan stimulansen om echte veranderingen in gang te zetten. De toekomst van de mobiliteit is dan ook een gezamenlijke opgave die de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven samen moeten aanpakken.

De doelstellingen van toekomstige mobiliteitsconcepten laten daar geen twijfel over bestaan:

 • Alternatieve brandstoffen voor duurzame (zo CO₂-vrij mogelijke) mobiliteit;
 • Uitgebreide laadinfrastructuur voor auto's, openbaar vervoer & logistiek;
 • Digitalisering van de vervoersinfrastructuur;
 • Netwerken van alle weggebruikers;
 • Real-time verkeersgegevens incl. interfaces met verkeersapps (Mobility on Demand);
 • Aantrekkelijke deeldiensten, openbaar vervoer systemen en ride-hailing diensten;
 • Vermindering van individueel verkeer met gelijktijdige verhoging van vervoersquota.

Goed om te weten: Het bereiken van deze doelstellingen vergt een fundamentele transformatie. In de toekomst zullen aanbieders van openbaar en particulier vervoer bijvoorbeeld nauwer moeten samenwerken en hun verkeersgegevens met elkaar moeten delen. Want hoe meer geanonimiseerde gegevens beschikbaar zijn, hoe betere voorspellingen en beslissingen verkeersplanners kunnen nemen.

6 Mobiliteitsconcepten van de toekomst

De mobiliteit van de toekomst zal dus meer zijn dan alleen van A naar B komen. Reizen wordt een belevenis doordat steden zowel het aanbod als de aantrekkingskracht binnen en tussen alle vervoerswijzen steeds verder uitbreiden. Multimodale (of intermodale) concepten vormen de ruggengraat van het stedelijk ecosysteem en stellen nieuwe normen.

Wilt u enkele voorbeelden zien? Wij stellen u graag enkele mobiliteitsconcepten voor.

Wat betekent multimodale mobiliteit? Idealiter bieden multimodale vervoerssystemen dezelfde flexibiliteit en beschikbaarheid als een eigen auto. Een stadsbewoner is bijvoorbeeld multimodaal als ze voor de deur staat, met de fiets naar de metro rijdt, vervolgens met de metro naar haar werk gaat en de laatste meters naar kantoor aflegt op een e-scooter. Het gebruik van meerdere vervoersmiddelen voor één reis wordt ook wel intermodale mobiliteit genoemd.

Het netwerken van mobiliteitssystemen en hun deelnemers leidt tot meer duurzaamheid.

Hier volgen twee voorbeelden: Verkeerslichten die reageren op real-time gegevens blijken de wachttijden tot 40% te verkorten en de doorstroming tot 60% te verbeteren. Dit vermindert zowel het verbruik als de CO2-uitstoot.
Apps op smartphones maken het niet alleen mogelijk voor gebruikers om vervoerswijzen op een zinvolle manier te delen, maar maken het ook gemakkelijker om te bepalen welke vervoerswijze(n) op een bepaald moment de beste optie is om van A naar B te komen.

Binnen de Europese Unie is het vervoer verantwoordelijk voor ongeveer 30% van alle CO2-emissies, waarvan 60% wordt veroorzaakt door het autoverkeer. Daarom krijgen alternatieve, CO2-arme brandstoffen steeds meer steun.

Of het nu gaat om elektromobiliteit, waterstof, zonnetechnologie of hybride motoren: De vaak korte afstanden in de stad bevoordelen technologieën met een (nog) korte actieradius.

Het samenspel van fietsvriendelijke infrastructuur, alternatieve vervoersmiddelen zoals e-bikes, e-scooters, niet-fossiele brandstoffen en aandrijftechnieken zorgt ervoor dat de geluidsoverlast afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. 

Hierdoor worden steden niet alleen stiller, maar ook leefbaarder. 

Een verbod op auto's in de binnenstad is nogal onrealistisch. Studies tonen aan dat mensen - als ze de mogelijkheid hebben - liever met de eigen auto reizen. Wat eerder tot een gedragsverandering zal leiden, is de vermindering van straat- en parkeerruimte voor particuliere auto's. 

In ruil daarvoor moeten aanbiedingen voor carpoolen en delen, fietspaden en trottoirs worden uitgebreid, samen met het openbaar vervoer. Het afslanken van stedelijke straten ten gunste van openbaar bruikbare (groene) ruimten, ruimte voor voetgangers, fietsen, openbaar vervoer, e-scooters, enz. wordt Road Diet genoemd - en werd bijzonder populair tijdens de Coronacrisis.

Goed om te weten: Betekenen minder auto's minder efficiëntie? Een nieuw concept uit New York bewijst eerder het tegendeel: daar hebben verkeersplanners aangetoond dat drie keer zoveel mensen de Brooklyn Bridge kunnen oversteken als er alleen bussen, autonome voertuigen, fietsers en voetgangers op de weg zouden zijn, in plaats van auto's in privébezit.

Gegevens zijn het goud van de 21e eeuw. In de context van intelligent verkeersbeheer raakt deze vergelijking haar doel. Want real-time gegevens zijn inderdaad rijke goudaders in de netwerken van vervoersaanbieders en -gebruikers.

Hier is onze top 3 van voorbeelden:

 • Voorbeeld 1: Op welke wegen rijden meer fietsers dan automobilisten? Als je over de relevante gegevens beschikt, is het gemakkelijker om fietspaden aan te leggen en het verkeer om te leiden.
  Voorbeeld 2: Groot evenement in de stad. Welk voertuig is de snelste manier om van A naar B te komen? Als alle toegankelijke vervoersmiddelen gekoppeld zijn en toegankelijk zijn via een app, kan de gebruiker snel & gemakkelijk beslissen.
  Voorbeeld 3: De naleving van verkeersregels wordt ook vereenvoudigd door datagebaseerde algoritmen. In Californië controleert een geautomatiseerd systeem of een bestuurder die alleen in een auto reist, de "carpoolstrook" insluipt die gereserveerd is voor gedeelde ritten (min. 2 of 3 personen in de auto).

Nog niet zo lang geleden werd voorspeld dat autonoom rijden binnen enkele jaren beschikbaar zou zijn. Dit is echter veel moeilijker gebleken dan aanvankelijk werd verwacht. De potentiële voordelen blijven echter bestaan: meer veiligheid, meer efficiëntie en minder impact op het milieu.

De automatisering komt niet zo snel als verwacht, maar wel in verschillende stappen:

Stap 1: begeleid rijden (bv. parkeren of rijbaanassistentie).
stap 2: gedeeltelijk geautomatiseerd rijden (de hand blijft aan het stuur)
stap 3: sterk geautomatiseerd rijden (handsfree rijden in beperkte mate mogelijk)
stap 4: autonoom rijden (het voertuig rijdt zelfstandig)

Goed om te weten: Er is niet één concept dat alles kan veranderen. Veeleer moeten verschillende van deze concepten met elkaar verweven zijn om echte verandering teweeg te brengen.

Conclusie: Mobiliteit van de toekomst


De mobiliteit van de toekomst heeft nog een lange weg te gaan, maar veel technologieën en concepten staan al in de startblokken of zijn al beschikbaar. Het is niet mogelijk expliciet te voorspellen hoe we ons over 30 of 50 jaar precies zullen verplaatsen.

Maar de volgende aannames zullen waarschijnlijk bepalend zijn voor de mobiliteit in de toekomst:

Alternatieve aandrijfsystemen, parkeervoorzieningen en vervoermiddelen zullen ertoe leiden dat de auto steeds minder aanwezig is in onze stadscentra.

Gegevens zullen leidend zijn om het gebruik van de eigen auto terug te dringen zonder de beschikbaarheid en flexibiliteit op te offeren.

Mobiliteit wordt steeds meer een dienst aan de samenleving. Het zal dus gericht zijn op de individuele behoeften van de inwoners (Mobility on Demand).

Last but not least: In de toekomst heeft iedereen de mogelijkheid van automatische en flexibele mobiliteit. Altijd klaar voor actie, altijd veilig, dag en nacht. We zullen er stap voor stap komen. Elk nieuw niveau van deze ontwikkeling brengt meer tijd, meer veiligheid en meer milieubescherming.

FAQs
Veelgestelde vragen kort uitgelegd

In de nabije toekomst zal mobiliteit een combinatie zijn van gedeelde mobiliteit - op basis van MaaS - automatisering en elektrificatie. Big Data, 5G en kunstmatige intelligentie zullen de belangrijkste technologieën zijn.

Plaatselijke omstandigheden zoals bevolkingsdichtheid, klimaatomstandigheden, welvaart, de staat van de wegen- en openbaarvervoersinfrastructuur of de milieu- en algemene verkeerssituatie bepalen welke veranderingen zich voordoen en hoe snel.

Nieuwe mobiliteit is een verzamelnaam voor vele innovaties rond het thema mobiliteit in steden. Hieronder vallen concepten als slim parkeren, micromobiliteit, bikesharing, carsharing, ridehailing, ridesharing en nog veel meer.

Ridehailing is een dienst waarbij privéchauffeurs hun voertuigen ter beschikking stellen en passagiers van A naar B rijden. Bekende ridehailingdiensten zijn onder meer Uber en Lyft. Ridesharing gaat over carpoolen, waarbij mensen met een vergelijkbare bestemming een rit delen. Populaire ridehailing diensten zijn onder andere Moia en Berlkönig.

Mobiliteitshubs bevinden zich al op stations of luchthavens, dus daar waar veel mensen aankomen en reizen. Het idee hierachter is dat mensen - idealiter via een centrale app - kunnen kiezen of boeken waarmee ze gaan reizen: E-bike, autodelen, e-scooter of riksja - een mobiliteitshub brengt alles wat beschikbaar is samen op één punt.

Klein, stil, elektrisch? Auto's die zelf rijden? Als hybriden? Veel is speculatie. Twee dingen zijn zeker:

 • Als individueel vervoermiddel zal de auto niet zomaar van het toneel verdwijnen.
 • Verbrandingsmotoren zullen in de toekomst minder worden geproduceerd.

Het bereik wordt steeds groter, de oplaadtijden steeds korter. Maar elektrische auto's kunnen benzine- en dieselvoertuigen alleen vervangen als er een uitgebreide oplaadinfrastructuur beschikbaar is. Veel steden, gemeenten en voertuigfabrikanten werken hieraan.

ABOUT THE AUTHOR

Laura Coconea
SWARCO Innovation Manager

Contact Laura to learn more about SWARCO's activities in future mobility.


SWARCO Newsletter abonnieren

STAY INFORMED

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF!

Meld je aan voor onze ITS - Smart Mobility Newsletter en ontvang regelmatig updates over trends,
​​​​​​​ontwikkelingen, oplossingen en evenementen (alleen in het engels).