De observatie van verkeers vormt de basis voor modern verkeersbeheer en verkeerscontrole. Om gerichte maatregelen te kunnen afleiden, heeft het realtime de juiste informatie nodig over het verkeersnetwerk. Deze verkeersgegevens zijn meestal afkomstig van sensoren en detectoren, verkeerscamera's, signaliseringsinrichtingen (bv. verkeerslichten) en andere bronnen. De nieuwste technologieën en systemen die informatie verschaffen voor verkeersregeling zijn gebaseerd op Bluetooth® of Floating Car Data (FCD) - en verrijken het verkeersbeheer met verdere regelmogelijkheden.


"Een moderne vervoersinfrastructuur omvat intelligente vervoerssystemen die alle relevante verkeersinformatie in echttijd registreren en verwerken. Deze gegevens zijn nodig voor een proactieve verkeersregeling en dienen tevens om de verschillende vervoersmodi in een netwerk op te nemen. Met name infrastructuren met veel verkeersopstopping zijn afhankelijk van een op gegevens gebaseerde verkeersregeling. Dankzij een intelligente controle kan de doorstroming van het verkeer worden gehandhaafd, kunnen files worden verminderd (of vermeden), kunnen verkeersroutes worden omgeleid en kunnen tijdig verkeerswaarschuwingen worden gegeven".

Michael Schuch, Chief Operating Officer (COO)

Waarom verkeerscontrole?


De doelstellingen van verkeerscontrole sluiten aan bij de eisen die steden en gemeenten wereldwijd stellen aan moderne verkeersbeheer. Samenvattend kan worden gesteld dat intelligente verkeerscontrole de volgende doelstellingen moet bevorderen of ondersteunen:

 • De doorstroming van het verkeer in stand houden
 • Vermindering (of voorkoming) van verkeersopstopping
 • Verhogen van de verkeersveiligheid
 • Verbetering van de efficiëntie in de logistiek
 • Vermindering van het brandstofgebruik

Om deze en andere doelstellingen te bereiken, vervult de moderne verkeerscontrole verschillende functies.


Belangrijkste kenmerken van verkeerstoezicht


Realtime verkeersobservatie

Toezicht op verkeersgebruik

Verzameling van verkeersgegevens

Verkeersdiagnostiek

Videobeheer

Registratie

Verkeerscontrole: Oplossingen van SWARCO

SWARCO biedt een breed scala aan oplossingen, software en hardware voor verkeerscontrole.

Realtime Verkeerswaarneming

De verkeersinformatie geleverd door seinkoppen, sensoren, videocameras, verkeersregelaars en detectorstations wordt samengevoegd en genormaliseerd om een echttijd overzicht van de actuele verkeerssituatie te krijgen - en om daarop zo nodig te kunnen reageren.Goed om te weten: De status van alle signaalgroepen (sensoren, cameras, detectoren, enz.) wordt in echttijd opgevraagd en beschikbaar gesteld als een tijdgebaseerd diagram historisch archief.

Toezicht op de Verkeersactiviteiten

De oplossing verbindt een groot aantal veldapparaten en externe systemen met elkaar.De gebruiker kan alle apparaat- en systeemmeldingen met betrekking tot technische problemen die moeten worden opgelost, controleren. De basisinformatie omvat:

 • Tijdstempel
 • Toestelidentificatie
 • Beschrijving van het toestel of subsysteem
 • Foutcodes
 • Foutbeschrijving
 • Status (fout, niet gedefinieerd, ok, etc.)

Goed om te weten: op basis van bewakingsfuncties is het geïntegreerde alarmbeheer verantwoordelijk voor het genereren van alarmen of waarschuwingen om apparaatstoringen te melden en erkenningen te beheren. Er worden meerdere meldingskanalen gebruikt om systeemgebruikers op de hoogte te brengen van gedetecteerde fouten.


Verkeersdiagnostiek en Apparaatdiagnostiek

De diagnostische component wordt gebruikt omtechnische storingen te detecterenin het systeem, in de apparatuur ter plaatse, in communicatiesystemen en andere technische apparatuur. De berichten gegenereerd door hetdiagnostische tool worden gebruikt om de uitvaltijdvan het systeem en de apparatuur zoveel mogelijk te beperken en voor snelle herstelacties in geval van gemonitorde storingen.

Verzamelen van verkeersgegevens

Dit onderdeel haalt verkeersgerelateerde gegevens op uit de veldapparatuur en stelt deze ter beschikking van de gebruiker voor weergave, export en afdrukken. De belangrijkste waarden zijn:

 • Verkeersvolume (getal)
 • Snelheid
 • Bezetting
 • Classificatie (omvat snelheid en lengte van het voertuig)

Goed om te wetenEen eenvoudigoverzicht van verkeersgegevens,voorvallen en situaties is essentieel voor alomvattende kwaliteitsborging. Deze informatie wordt geanalyseerd, gevisualiseerd en opgeslagen als een rapport inuitgebreide statistieken van individuele gegevensen, indien nodig,als geaggregeerde gegevensen gecombineerde evaluaties. Er zijn verschillende tijdsperiodes beschikbaar (bijv. vandaag, gisteren, na een vooringestelde tijd). Er worden ook rapporten gegenereerd over alle geregistreerde storingen van afzonderlijke componenten.

Videobeheer

Videostreams van camera's zijn beschikbaar voor gebruikers voorechttijd visualisatie. Basisfunctionaliteiten zoals panorameren, zoomen en kantelen zijn direct beschikbaar via de gebruikersinterface. De videobeheerfunctionaliteit integreert een speciaal subsysteem voor de opslag en archivering van videofeeds.

Registratie

Deze oplossing implementeertveiligheidskritische functiesen moet daarom een betrouwbare logboekfunctie bieden. Met deze component worden alle verrichtingen en systeemgebeurtenissen gelogd met tijdstempels die later kunnen worden gebruikt bij elke vorm van diagnose of evaluatie.

Goed om te weten: de logbestanden zijn toegankelijk voor diagnose en kunnen worden geëxporteerd. Alle systeemgebeurtenissen en wijzigingen in systeeminstellingen wordengelogd met tijdstempels voor latere evaluatie. De registratiefuncties omvatten ook de mogelijkheid om op basis van deze gegevens relevante rapporten te genereren.

Referenties

Verkeersbeheeroplossingen

MyCity as a solution to monitor and reduce air pollution
Intelligente wegen voor Roemeense steden.
Verzameling van verkeersgegevens zonder gegevensopstoppingen
Het ontwerpen van verkeersbeheer op stadsniveau en regionaal niveau in één van de meest bezochte steden van Italië
Nieuw verkeerscontrolecentrum voor Roemeense stad
Stadsontwikkeling past in het verkeersmanagement
Het integreren van het verkeersbeheer van de stad, beheer van de Elbtunnel en de alarmcentrale van de staat in een moderne kamer voor verkeerscontrole

Wilt u meer weten over SWARCO-oplossingen?

Ga in gesprek met onze experts in verkeersbeheer

Verkeerscontrole met SWARCO

Steden en gemeenschappen groeien wereldwijd. De verkeersstroom gaande houden, hoewel hij groeit, wordt daardoor een steeds grotere uitdaging. Vooral in het stadsverkeer draagt intelligente verkeerscontrole meer dan ooit bij tot meer efficiëntie en meer duurzaamheid. Moderne informatie- en communicatietechnologieën spelen hierbij een sleutelrol. De toenemende verscheidenheid aan vervoermiddelen en de veranderende moderne levensstijl stellen nieuwe eisen aan verkeerscontrole.

Bij SWARCO bieden we ondersteuning aan steden en gemeentes wereldwijd bij het integreren van nieuwe technologieën, producten en diensten en bij het realiseren van fundamentele veranderingen in mobiliteit.

Ten slotte stellen nieuwe technologieën op het gebied van ITS, operatoren over de hele wereld in staat het beheer van hun vervoerssystemen te veranderen. Op die manier verbeteren steden en gemeenten in toenemende mate de doorstroming van het verkeer, verhogen zij de verkeersveiligheid en leveren zij - door een gerichte vermindering van de uitstoot - een belangrijke bijdrage tot een betere bescherming van het milieu.

FAQs

Veelgestelde vragen kort uitgelegd

Verkeerscontrole is thans een integrerend deel van elke moderne vervoersinfrastructuur. De spil van de verkeersregeling is het verzamelen van verkeersinformatie en verkeersgegevens in echttijd. Op basis hiervan kunnen de operatoren in de verkeerscontrolecentra ingrijpen in de verkeerssituatie - en zo de verkeersstroom regelen, de verkeersopstopping verminderen, het risico op ongevallen tot een minimum beperken, waarschuwingen geven en nog veel meer.

Een verkeerscontrolecentrum bestaat hoofdzakelijk uit monitoren en schermen waarop de verkeersgebeurtenissen van een stad of een gemeente worden weergegeven - zo mogelijk in echttijd. Achter de schermen zitten meestal agenten die de geselecteerde verkeersknooppunten in de gaten houden en dienovereenkomstig reageren op gebeurtenissen. Intussen worden ook AI-systemen voor dit doel gebruikt.

Het hoofddoel van verkeersregeling is de doorstroming van het verkeer in stand te houden en te bevorderen. Want hoe beter het verkeer stroomt, hoe minder opstoppingen en vertragingen er zijn.

 • Er is meer veiligheid voor alle weggebruikers.
 • Er is minder lawaai en en er worden minder verontreinigende stoffen uitgestoten.
 • Alle weggebruikers bereiken hun bestemming sneller.
 • Openbaar vervoer wordt aantrekkelijker.
 • Het stadsklimaat wordt minder stressvol en aangenamer.

Intelligente verkeerslichten worden bijvoorbeeld gebruikt tijdens de spitsuren in stadscentra. Afhankelijk van het verkeersvolume verlengt of verkort de AI - op basis van gegevens - de groene fasen op bepaalde kruispunten. Op die manier beïnvloeden intelligente verkeerslichten proactief de verkeerssituatie.

Intelligente verkeerscontrole verbetert de doorstroming van het verkeer, bijvoorbeeld door...


 • Continu de verkeerslichtenregeling te optimaliseren - in vergelijking met de huidige situatie.
 • Het stop-and-go verkeer tot een absoluut minimum te beperken.
 • Automatisering van signaleringssystemen (verkeerslichten) - overal waar dat mogelijk en zinvol is.
 • Voorrang te verlenen voor openbaar vervoer (b.v. groene verkeerslichten en speciale busstroken).
 • Op gegevens gebaseerde prognoses en analyses van de verkeerssituatie.

De voortschrijdende digitalisering en nieuwe technologieën - bijvoorbeeld: autonoom rijden, Car2Car-communicatie, 5G - effenen het pad voor verkeersbeheer om alle weggebruikers efficiënter, veiliger en duurzamer in goede banen te leiden. Veelbesproken en reeds beproefde toekomstige technologieën zijn bijvoorbeeld:

 • Platooning (netwerken van opeenvolgende voertuigen, vrachtwagens).
 • Geautomatiseerde ongevallenpreventie
 • Waarschuwingssystemen voor het onbedoeld verlaten van de rijstrook
 • Groene golf voor politie- en reddingsvoertuigen
 • Intelligente waarschuwingssystemen voor aquaplaning
SWARCO Newsletter abonnieren

BLIJF GEÏNFORMEERD

ITS NIEUWSBRIEF

Abonneer u op onze ITS - slimme mobiliteit nieuwsbrief en ontvang updates over trends, ontwikkelingen, oplossingen en gebeurtenissen (alleen aangeboden in het Engels).