Lösningar för Luftkvalitet

Förbättra luftkvaliteten i din stad.

Dålig luftkvalitet påverkar alla, inklusive fotgängare, cyklister och fordonsförare. Den skadar vår hälsa, miljö och påverkar ekonomin. Det har funnits ett fokus de senaste åren på att inte bara förstå hur luftkvaliteten i våra städer och tätorter påverkar oss utan även att implementera strategier som kan förbättra situationen. Eftersom transport är en stor orsak till luftförorening behövs förändringar i trafiken implementeras för att förbättra luftkvaliteten.

Mät, Samla, Analysera, Visualisera, Agera

Luftförorening kan leda till 6 till 9 miljoner förtida dödsfall årligen fram till 2060 och kosta mellan 1-5 % av global BNP enligt OECD-rapporter. Samma rapporter konstaterar att vägtrafiken är den ledande orsaken, med cirka 50 % av luftföroreningsorsakade dödfall inom EU och USA. 


Att förstå källan till luftföroreningar är första steget för att hantera problemet. Detta är nödvändigt för att kunna analysera, planera och genomföra strategier för förbättrad luftkvalitet, vilket ger hälso- och miljömässiga fördelar lokalt.


Lösningar

Som kan bidra till bättre luftkvalitet


AirDec

Luftkvalitetssensorer som AirDec från SWARCO, där sensorn är inbyggd i infrastrukturen som en del av COMBIA trafikljus, kan mäta väderdata som regnintensitet, luftfuktighet, lufttryck och temperatur samt partiklar (PM1,0, PM2,5, PM10) och skadliga oxider som (CO) (NO2) och (O3).

Ett exempel på hur övervakning av luftförorening kan användas för att påverka väganvändarnas beteende är det samarbete som norska Statens Vegvesen utvecklat tillsammans med norska meteorologiska institutet som bistår med kontinuerlig information om aktuell luftkvalitet och en prognos för 48 timmar framåt som gör det möjligt för invånare som är utsatta för risk att fatta informerade beslut. Prognosen tar hänsyn till ett antal viktiga faktorer och är ett exempel på hur insamling av data om luftkvalitet kan medföra förbättrad livskvalitet.

EV Charging

Ett av de huvudsakliga hindren för att kunna införa elektriska fordon är tillgängligheten att ladda dem. Tillhandahållande av lämplig infrastruktur för elfordon skapar tillit hos allmänheten, introduktionen av ”rena luftzoner" i kraftigt förorenade stadskärnor är på väg att implementeras och ett förbud för försäljning av nya bensin- och dieselbilar som många europeiska regeringar har satt till år 2030 närmar sig. 

Den ökade användningen av elfordon kommer också att ha inverkan på luftföroreningar som orsakas av fordon vilket gör vägarna säkrare.

Holistik Parkeringsstyrning  

Minskad köbildning är det effektivaste sättet för att kraftigt förbättra luftkvalitén i våra städer. Genom att skapa lösningar som minskar mängden trafik, körtid och trafik i tomgång kan vi minimera luftföroreningen och skapa en hälsosammare stadsmiljö.

Parkeringsstyrning

Parkeringsstyrning till förare i form av information om tillgängliga parkeringsplatser och vägvisning till närmaste lediga plats hjälper inte bara att förbättra luftkvalitén utan ger även den extra fördelen att bilisternas upplevelse förbättras.

Informera om alternativa vägar eller transportsätt

Vi kan stödja och främja användningen av alternativa transportsätt, såsom infartsparkeringar där allmänheten kan lämna sina fordon utanför staden och använda kollektivtrafiken i stadskärnan. 

I kraftigt trafikbelastade områden kan variabla meddelandeskyltar (VMS) används för att informera trafikanter om alternativa rutter för att undvika farlig ansamling av trafikrelaterade föroreningar.

Användning av parkeringsapplikaitoner - såsom PARCO-App

Gratis-appen PARCO för Android och iOS använder sig av liknande data för att tillhandahålla staden och dess invånare en "Hitta och navigera"-funktion, som guidar förare till närmaste lediga parkeringsplats via smarttelefonen.

MyCity

Möjligheten att representera och rapportera validerad data i realtid kompletterar dels konventionell TMS-data, men kan även analyseras med hjälp av andra integrerade tjänster såsom fordonsräkning och fordonsklassificering, förarbeteende och Risk Scoring, samt mikromobilitet och fotgängardata. Denna kontinuerliga vy av flera dataströmmar ger en detaljerad bild av luftkvaliteten samt potentiella bidragande faktorer till höga halter av luftföroreningar och effekten på användare av vägnätet.

C-ITS/ CCAM-lösningar 

Uppkopplade intelligenta transportsystem (C-ITS / CCAM) kopplar ihop fordon, väginfrastruktur, fotgängare och cyklister med molnbaserade tjänster. Integreringen av ett ITS-system med anslutna och automatiserade fordon (CAV) utlovar en väsentligt förbättrad mobilitet, minskad trängsel och färre trafikolyckor.

CAV-tester i Europa och USA visar hur integrering av signaltiming i realtid är en central del av flertalet uppkopplade applikationer. En effekt av detta är att restider kan minskas med upp till 66%, vilket kraftigt minimerar den tid som fordon avger farliga partiklar.

Allt eftersom detta teknikområde utvecklas kommer mer direkt integrering mellan väganvändare att fortsätta minska restider och potentiellt även antalet fordon på vägarna.

Cykellösningar

Den ökande stadstrafiken kräver nya mobilitetskoncept och fokus från trafikplanerare läggs i en allt högre grad på cykellösningar. Många städer är redo att investera i sitt cykelnätverk och i innovativa system som främjar cykling som ett hållbart alternativ. Cyklar minska trycket på vägnätet - de är snabba, flexibla, miljövänliga och ett hälsosamt färdsätt.

Förbättrad luftkvalitet i Wolverhampton, England

Staden Wolverhampton i England tog kontakt med SWARCO för att diskutera sin oro över sina tungt belastade vägar och hur detta skulle komma att påverka luftkvaliteten i staden. 

MyCity identifierades som en lösning för stadens behov. De behövde en lösning för flexibel trafikhantering som var lätt att använda och tillhandahöll verktyg för detaljerad analys och rapportering. MyCity gör det möjligt att hantera infrastrukturen på vägarna från en lättanvänd plattform. Plattformen är modulär, så att det är möjligt att lägga till funktioner och integreringar som behövs för att arbeta med din stad eller myndighet.

I Wolverhampton installerades variabla meddelandeskyltar (VMS) för att erbjuda förare hjälp med parkering, vilket hjälpte dem att fatta informerade beslut om hur de kunde hitta närmaste tillgängliga parkeringsplats. Övervakningsstationer för luftföroreningar installerades över hela staden, vid sidan av CCTV- och trafikövervakningsutrustning. All utrustning integrerades i MyCity och därmed kunde informationen lätt analyseras och rapporteras. Dessutom kunde åtgärder vidtas för att justera stadens strategier för trafikhantering för att bidra till att förebygga ansamling av luftföroreningar och partiklar i områden med kraftig köbildning.

John Charles, teamledare för Road Safety & Sustainable Travel vid Wolverhamptons stadskontor säger att MyCity ger en mängd information som ger väldigt bra kontroll över stadens trafiksystem:

"Med föroreningsövervakning som meddelar oss när NO2 når en viss nivå, fordonsräkning för 19 olika kategorier, inklusive motorcyklar, bussar och taxibilar, en karta i realtid över köer på vägar och restider, och djupgående rapportering från miljontals datapunkter får vi oöverträffad kunskap om hur nätverket fungerar. 

“Denna ökade insyn, förbättrade kommunikationskanaler och möjligheten att automatisera processer," säger han, "tillåter oss att identifiera och svara effektivare på incidenter på olika håll i staden, vilket gör oss bättre rustade än någonsin att hantera motorvägsnätverket och stödja skapandet av en renare, smartare stad."