Trafiksignalprioritering via C-ITS / V2X


Uppkopplade fordon leder inte bara till teknisk omvälvning inom bilindustrin Tillsammans med utvecklingen av högautomatiserad mobilitet, som ibland förkortas till "autonoma fordon", kommer det att förändra våra resvanor och därmed våra liv. Under 2019 kommer de första korthållsuppkopplade (DSRC-)bilarna ut på marknaden. Samtidigt kommer många högautomatiserade applikationer ut i serieproduktion. Detta sker inte okoordinerat eller slumpmässigt: industri och samhälle samarbetar i olika initiativ. Ett viktigt resultat för infrastrukturen är Europeisk strategi för samverkande intelligenta transportsystem COM(2016)766.


  Inom C-ITS implementeras standarder som stöder kommunikation mellan fordon-till-allt (V2X). Dessa inkluderar kommunikationsteknik för fordon-till-fordon (V2V), fordon-till-infrastruktur (V2I) och i framtiden fordon-till-fotgängare (V2P).


FÖRDELAR
med nya kommunikationstekniker


  • Lokal
  • Snabb
  • Standardiserad
  • Enhet till enhet - Kan arbeta lokalt och självständigt utan koppling till basstation

De uppnådda
(Kooperativa) funktionerna bidrar till ...


  • Säkerhet
  • Förbättrad trafikkvalitet och trafikflöde
  • Högre effektivitet: lägreenergiförbrukning och därmed besparingar av energi och minskning av utsläpp
  • En bättre upplevelse under färd

Med uppkopplade fordon och prioritet via C-ITS/V2X kommer nya funktioner somt inte var möjliga med den gamla tekniken. En liten teknisk revolution är möjlig på en korsningsnivå, där C-ITS/V2X-kommunikation kanförbättra den traditionella prioriteringen och samtidigt förbereds systemet för olika nya tjänster.

Det verkliga scenariot

Det finns gott om teknik för att uppnå vissa typer av prioriteringar - Men vissa blir gamla och behöver ersättas.


Att prioritera kollektivtrafik, utryckningsfordon, tunga lastbilar eller andra utvalda fordon är ett vanligt behov i hela Europa.
Varje samhälle / land har olika behov eller befintlig praxis - beroende på de politiska målen och lokalt gällande lagarna.

Lika olika som principerna för prioritering är, lika varierande är gällande teknik för att uppnå prioriteringen. Viss teknik riskerar att bli föråldrad och behöver ersättningslösningar. Inte alla traditionella tekniker stöder de krav på säkerhet och tillförlitlighet somw ställs på en modern lösning. Vissa tekniker är mycket specifika och dyra. Vissa är inte standardiserade därmed leverantörsspecifika.

Det faktum att C-ITS/V2X-kommunikationstekniken drivs av en världsomfattande industri inom bil- och telekommunikation samt elektronikkomponenter gör det skapas sällan förekommande förutsättningar för massproduktion. På grund av kraven från industrin och den ständigt pågående utvecklingen skapas förutsättningar för att tekniken ständigt kommer ligga i framkant.

Dock kräver införandet av tekniken för infrastruktur-till-fordon, I2V, vis tid och volym för att den fulla nyttan ska uppnås.

Eftersom prioriteringssystem i de flesta fall innebär samtidig samtidig investering i fordon och infrastruktur, detta C-ITS/V2X-användningsfall en bra möjlighet för att bygga upp V2I-infrastrukturen och på så sätt snabbt uppnå fördelar på såväl kort som lång siktig.


Varför behöver vi
Prioritering av C-ITS / V2X?

Snabbare och säkrare utryckning för utryckningsfordon

Korsningar utrustade med prioriteringssystem kan avveckla framförvarande trafik och minska trängseln som hindrar utryckningsfordon att snabbt kunna ta sig fram.
Prioriteringssystem kan också stoppa korsande trafikflöden med hjälp av rött ljus, vilket ger ökad säkerhet både för utryckningsfordonets förare och den korsande trafiken, som slipper riskera att möta utryckningsfordonet när den korsande trafiken har grönt ljus.

Bättre servicekvalitet för kollektivtrafik

Fordon i kollektivtrafik identifieras vid korsningen. Genom ett anpassat styrprogram undviks onödiga stopp och förseningar, eftersom ett grön ljus beviljas kollektivtrafikfordonen.

Sparar energi och reducerar
förorening

Om det finns kapacitet och kapacitet, kan beslut om när det växlar till grönt eller rött ta hänsyn till tunga fordon. T.ex. små justeringar för att undvika ett stopp-i-sista-sekunden för sådana fordon (spårvagnar, lastbilar, ...) sparar energi

Exempel: Smart prioritet för kollektivtrafik

Smart prioritet för kollektivtrafik med GPS och OBU | SWARCO