Corporate Social Responsibility

SWARCO COO Michael Schuch

"For oss er bærekraftig ledelse og sosialt og økologisk samfunnsansvar ikke bare ord, men har vært en daglig realitet i mange år."

Günther Köfler, Chief Administrative Officer (CAO), SWARCO AG


Vår definisjon av CSR

CSR er basert på våre selskapers forpliktelse til å håndtere påvirkningen vår virksomhet har på samfunnet, økonomien og miljøet, samtidig som interessentenes forventninger oppfylles. Denne forpliktelsen er basert på etisk oppførsel, samarbeid, tillit og åpenhet, noe som bidrar til bærekraftig og innovativ utvikling som går videre enn lover og standarder.

CSR som en del av vårt DNA

Bærekraftig og energi- og ressursbesparende handling ligger i genene våre. Allerede i 1969 anerkjente SWARCO-grunnlegger Manfred Swarovski potensialet til knust flatt glass, som, når det ble avrundet til mikroglassperler, kunne gjøres om til et trafikksikkerhetsprodukt og gjøre veimerking synlig om natten. Dette var i en tid da ord som resirkulering eller upcycling ennå ikke var på alles lepper.

Vi var de første som brakte den energieffektive lyskilden LED til markedet innen trafikklys og variable meldingsskilt tilbake på 1990-tallet. Tro mot vårt ledende prinsipp om å forbedre livskvaliteten ved å gjøre reisen tryggere, raskere, mer komfortabel og mer miljøvennlig, bidrar programvareløsningene våre for trafikkstyring til optimalisert trafikkflyt og bidrar til å redusere utslipp og unngå kø og ulykker. Dette støtter positivt miljøbalansen til våre forretningspartnere.

Det var også gründeren Manfred Swarovski som tidlig innså at du bare kan ha varig suksess hvis du ikke bare tenker på deg selv, men også på andre. For oss betyr derfor entreprenørskap også samfunnsansvar for ansatte og for samfunnet generelt. SWARCO gir deler av sin forretningssuksess tilbake til samfunnet, inkludert i form av støtte til sosiale initiativer, promotering av universitetsutdanning og samarbeid, helsefremmende arbeid og som sponsor av sports- og internasjonale bransjearrangementer.

Hva er våre prioriteringer?

Som del av en faglig veiledet analyse i henhold til kriterier for miljø, sosial og styring (ESG), har vi identifisert og prioritert 6 områder som vi vil fokusere på i fremtiden:

1

Energi og utslipp

2

Medarbeidertilfredshet

3

Produktsikkerhet og kvalitet

4

Veisikkerhet

5

Optimalisert trafikkflyt

6

Økologisk og sirkulær produktdesign

Disse 6 temaene er spesielt viktige for SWARCO når det gjelder deres økonomiske innvirkning og bærekraftseffekt.

CSR i Konsernet

For å reflektere temaene ESG og CSR i SWARCO Group og også for å utvikle dem strategisk, ble stillingen "Head of Corporate Social Responsibility SWARCO Group" opprettet og fylt med en erfaren leder:


SWARCO COO Michael Schuch

Dipl.-Ing. Daniel Meier
Head of Corporate Social Responsibility SWARCO Group

T. +43-5224-5877-41
E. csr@swarco.com

Mr. Meier leder også SWARCO ECO-TEC GmbH, som spesialiserer seg på innsamling og resirkulering av glassavfall Tyrol som en del av Austria Glas Recycling-System (AGR).

Bærekraftsrapport

Velkommen til SWARCOs første bærekraftsrapport! Den gir deg innsikt i hva Corporate Social Responsibility (CSR) og bærekraft betyr for en østerrikskbasert, ledende global aktør innen trafikkteknologi.

Vi fokuserer ikke bare på å oppfylle forhåndsdefinerte ESG-retningslinjer (Environment-Social-Governance). Vi ønsker også å gjøre mer på frivillig basis på visse områder og tar vårt samfunnsansvar på alvor. Derfor fortsetter vi å bruke samlebegrepet Corporate Social Responsibility for alle bærekrafttemaene våre.

Vi ønsker deg en interessant lesning med vår første rapport av denne typen.

Åpenhetsloven

SWARCO Norge er organisert på følgende måteSWARCO er en ledende ITS-aktør med en komplett portefølje av produkter, løsninger og tjenester innen trafikkstyring og  trafikkovervåking både i byer og på motorveier.

Våre kunder er Statens Vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og veientreprenører som har ansvar for å bygge, drifte og forvalte veier, tunneler, bruer på en trygg og effektiv måte. Vi hjelper våre kunder med optimal trafikkavvikling, ulykkesvarslinger, trafikkanalyse og trafikkdata, samt trafikktekniske tjenester etc.


Beskrivelse av virksomhetens retningslinjer og rutiner

SWARCO sitt fokus på Corporate Social Responsibility er delt inn i 4 hovedområder:

Ansatte og Mennesker

Vi tar vårt ansvar på alvor når det gjelder å beskytte, støtte og tilrettelegge for våre ansattes karrierer, samt å være talspersoner på deres vegne. Vi fokuserer på å tilby karrieremuligheter og ressurser til arbeidsstyrken globalt og å være et godt eksempel på områder som arbeidssikkerhet, helse og trivsel, mangfold og inkludering, og opplæring og utvikling. Vi tror på like muligheter for alle og er forpliktet til lik behandling i ansettelsesforhold, beskyttelse av menneskerettigheter, og vi har nulltoleranse mot moderne slaveri og menneskehandel i alle deler av vår virksomhet..

Etikk

Vi er forpliktet til å gjøre det riktige, opptre på en lovlig, etisk og pålitelig måte, og å oppfylle våre regulatoriske forpliktelser.

Engasjement

Vi forstår at det krever samarbeid fra oss alle for å virkelig ha en innvirkning. Vi søker å samarbeide med arbeidskraftleverandører som opererer med sosialt ansvarlige forretningspraksiser.

Miljø

Selskapet erkjenner et felles ansvar for å beskytte planeten vår. Selv om våre fasiliteter og virksomhet har et relativt lite økologisk fotavtrykk, og våre produkter og tjenester er med på å redusere verdens karbonavtrykk, reduserer vi miljøpåvirkningen av virksomheten vår gjennom bevaring, vern og kildesortering.

Varsling og klager knyttet til negative konsekvenser

SWARCO Norge er særdeles opptatt av og interessert i å avdekke eventuelle negative konsekvenser som er direkte eller indirekte knyttet til vår virksomhet. Dette kan for eksempel være konsekvenser av hendelser knyttet til vår leveranse av produkter/tjenester eller informasjon om brudd hos noen av våre leverandører eller underleverandører. Dersom du har informasjon som kan være av interesse for SWARCO Norge i denne sammenheng ber vi deg varsle oss så fort som mulig på e-mail office.norge@swarco.com slik at vi kan ta tak i saken fortest mulig. Saken vil etter innlevering bli registrert i vårt kvalitetssystem og bli fulgt opp av riktig personell.


Opplysninger negative konsekvenser

SWARCO har foretatt en risikovurdering med hensyn til brudd på menneskerettigheter og andre negative konsekvenser. Dette er i første omgang gjort på et produktgruppenivå hvor vi har kategorisert våre produktgrupper. Videre har vi vurdert produktgruppene på tre ulike nivåer:

  1. Risiko for brudd med hensyn til hvor sluttproduktet er produsert/Hvor tjenesten blir levert
  2. Risiko for brudd med hensyn til hvor komponentene brukt i sluttproduktet er produsert
  3. Risiko for brudd med hensyn til hvor råmaterialene brukt i komponentene og i sluttproduktet er utvunnet

SWARCO har god oversikt over hvor majoriteten av innkjøpte produkter har blitt produsert. Våre kjerneprodukter blir produsert i Europa i land med veldig gode forhold og lav risiko. Dette er vi i SWARCO Norge stolte av og er noe vi kommer til å vektlegge også i fremtiden når ulike leverandører skal vurderes. Vi kan derfor med større grad av sikkerhet gjøre mer presise aktsomhetsvurderinger på dette nivået. Når det kommer til komponenter og råvarer har vi støttet oss på oversikten til www.anskaffelser.no som et første steg til vi etter hvert begynner å motta mer konkret informasjon fra våre leverandører. Dette er vi dog godt i gang med.


Følgende kilder er brukt til å vurdere risiko:

  1. International trade union confederation annual global rights index - Rating countries from 1-5 with regards to enforcement of ILO convention and workers unions. Source: https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2020
  2. Bureau of International labor affairs - A rating of countries with regards to use of child labor and forced labor. Source: https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
  3. Envorinmental performance index - A rating of countries with regard to protecting human health and protection of ecosystems. Source: https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi
  4. Transparency Corruption perception index - A rating of countries with regards to the peoples perception of corruption levels in the respective countries. Source: https://www.transparency.org/en/cpi/2021
  5. AMFORI BSCI Country Risk Classification - A rating of countries based on six dimentions of governance identified by the IFC - Voice and accountability, Political stability, Absence of violence/terrorism, government effectiveness, Regulatory Quality, Rule of Law. Source: https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori-2020-02-06-country-risk-classification-2020.pdf


Det fremkommer av våre risikovurderinger for brudd at de aller fleste av våre produktkategorier har lav til moderat risiko. Dog fremkommer det også at det er behov for økt synlighet i verdikjeden til produkter som er knyttet til elektronikk og hardware da det foreligger risiko for at komponenter og råvarer/metaller brukt til å produsere sluttproduktet kommer fra land og regioner som har en høy risiko for brudd på menneskerettigheter. Disse produktgruppene er de vi prioriterer og har mest fokus på fremover for å sikre at vi kan gjøre hva vi kan for å avdekke og rette opp i disse potensielt negative hendelsene i våre leverandørers verdikjeder.


Opplysninger om tiltak

SWARCO Norge er opptatt av å avdekke og stanse negative hendelser knyttet til åpenhetsloven. For å kunne avdekke slike hendelser utover hva som er direkte knyttet til vår drift er vi helt avhengige av å oppnå visibilitet i våre verdikjeder. Å kartlegge dette for alle våre produktgrupper er derfor første steg. Dette er en tidskrevende jobb, men vi har allerede begynt med dette for de produktgruppene vi anser risikoen for å være høyest.

Når synlighet er på plass vil vi som hovedtiltak lene oss på de kildene vi har brukt i våre risikovurderinger til å vurdere spesifikke underleverandører. Dersom vi ser at en av våre leverandører bruker underleverandører fra land som innehar høy risiko for brudd vil vi gå i dialog med dem for å sette inn tiltak for å sikre at brudd ikke finner sted. Dette vil i hovedsak dreie seg om relevant dokumentasjon. Dersom dette ikke oppnås hos underleverandøren vil vi legge press på vår leverandør for å sikre at de handler fra andre leverandører i stedet, frem til tilfredsstillende dokumentasjon kan fremlegges.

Vi er per dags dato ikke kjent med spesifikke tilfeller hvor negative hendelser i våre verdikjeder har funnet sted. Etter hvert som vi mottar mer informasjon vil vi dog være i bedre stand til å avdekke denne typen hendelser. I tilfeller hvor negative hendelser er avdekket vil Swarco Norge skal som utgangspunkt følge en prosess som begynner med å gå i dialog med leverandøren for å foreslå tiltak til forbedring. I tilfeller hvor dette ikke bærer frem kan SWARCO i ytterste konsekvens utestenge leverandøren fra ytterligere handel frem til de negative konsekvensene er rettet opp i. I eventuelle tilfeller hvor de negative konsekvensene er særskilt alvorlige kan de påvirkede være gjenstand for oppreisning.

Zero HARM

Be Aware. Take Care.