Informace podle článku 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro uchazeče
(platné od 25. května 2018)


Dodržování předpisů pro ochranu údajů má pro naši společnost velký význam. Rádi bychom Vás tímto informovali o sběru Vašich osobních údajů:


Odpovědná osoba / správce údajů:

Společnost (právnická osoba SWARCO) uvedená v příslušném inzerátu nebo i v případě nevyžádané žádosti je společnost, jíž je vaše žádost adresována, a / nebo společnost SWARCO AG a její personální oddělení jako ústřední poskytovatel služeb při náboru pracovníků je zodpovědná za shromažďování a zpracování údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR ("správce údajů").


Požadované údaje a účely zpracování:

Mezi podáním vaší žádosti a jejím vyhodnocením zpracováváme údaje, které jste nám poskytli jako součást vaší žádosti, a také vás můžeme požádat, abyste nám poskytli další osobní údaje potřebné pro další zpracování žádosti. To může zahrnovat vaše osobní kontaktní údaje, datum / místo narození, pohlaví, jazyk, údaje týkající se vaší přihlášky (např. Životopis, certifikáty, kvalifikace, zpětná vazba / odpovědi na naše otázky, názory, fotografie nebo jiné grafické médium, atd.) a v případě potřeby údaje o bankovním účtu (např. na úhradu cestovních výdajů, pokud je to výslovně dohodnuto). Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1b GDPR.


Zachování a vymazání dat:

Pokud není požadována žádná zákonná lhůta pro uchovávání údajů, veškerá shromážděná data budou vymazána, jakmile jejich uložení již není potřebné pro zpracování vaší žádosti, nebo pokud oprávněný zájem o uložení dat zaniká. Pokud nebyla vaše žádost úspěšná a/ nebo pokud jste nebyli přijati, je to obvykle nejpozději šest měsíců po ukončení procesu žádosti nebo v případě nevyžádané žádosti šest měsíců po podání žádosti.

V některých případech mohou být určité osobní údaje uloženy delší dobu (např. Výkazy cestovních výdajů). Doba uchovávání údajů závisí na platných místních právních požadavcích (např. Podle příslušných vnitrostátních daňových zákonů).

Pokud jste během výběrového řízení nebyli vybráni, ale vaše žádost je stále pro nás zajímavá, zeptáme se vás, zda smíme uchovat vaši žádost k dispozici pro možný budoucí zájem.


Zveřejnění a přenos dat:

S vašimi údaji bude samozřejmě zacházeno důvěrně. Ze zásady neposkytujeme vaše osobní údaje třetím osobám. Vzhledem k celosvětové působnosti skupiny SWARCO [1] poskytuje SWARCO AG centrální HR a IT služby pro přidružené společnosti. Za tímto účelem mohou být vaše data předána nebo převedena do společnosti SWARCO AG.

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit důvěryhodným poskytovatelům služeb třetích stran, kteří nám zajišťují podporu například v oblasti elektronického zpracování dat nebo archivace a zničení dokumentů a s nimiž jsme uzavřeli smlouvy o outsourcingu dat v souladu s čl. 28 GDPR.


Vaše práva na ochranu soukromí:

Jako subjekt údajů máte právo:

  • získávat informace o osobních údajích, které se vás týkají, a o zpracování vašich osobních informací;
  • požádat o kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu;
  • mít nesprávné údaje upraveny;
  • nechat své osobní údaje vymazat, pokud je uplatnitelný některý z důvodů uvedených v čl. 17 GDPR, např. jestliže se údaje již nevyžadují pro původní účely, ale pouze pokud nejsme ze zákona povinny ůdaje ukládat.
  • omezit zpracování dat, pokud je splněna jedna z podmínek stanovených v čl. 18 GDPR;
  • odmítnout zpracování vašich osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR;
  • převést údaje za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR, tj. Právo na předání osobních údajů, které jste poskytli, jinému správci údajů bez omezení nebo - je-li to technicky možné - převést data přímo od nás jinému správci za předpokladu, že zpracování těchto údajů je prováděné automatizovanými prostředky;

Dále jakýkoli subjekt údajů má právo podat stížnost kontrolnímu orgánu, pokud se domnívá, že zpracování údajů, které se ho týkají, porušuje platné zákony a předpisy na ochranu údajů. Právo podat stížnost je platné zejména kontrolním orgánům v místě bydliště či zaměstnání osoby, které se údajné porušení předpisů týká.

Kontakt pro žádosti v souvislosti s ochranou údajů:

V případě otázek souvisejících s ochranou údajů, žádostí o dalších informací nebo stížností prosím kontaktujtekontaktům uvedeným u konkrétní volné pozicenebo na@email.

V případě, že odešlete nevyžádanou žádost prostřednictvím on-line formuláře pro uchazeče na webových stránkách SWARCO Worldwide (/form/application-form) můžete také zaslat dotaz na@email.

V případě všeobecných požadavků můžete také kontaktovat oddělení stížností společnosti SWARCO:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com[1] Skupina SWARCO je mateřskou společností společnosti SWARCO AG a všech přidružených společností podle § 189a č. 8 UGB (Rakouský zákoník obchodního práva). Přidruženými společnostmi jsou všechny společnosti, které jsou - ve smyslu § 244 UGB - přímo nebo nepřímo řízeny společností SWARCO AG (zejména pokud společnost SWARCO AG vlastní většinu hlasovacích práv v příslušné společnosti nebo vzniklo společnosti SWARCO AG právo mít dominantní vliv na společnost).