Gegevens in overeenstemming met artikel 13 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor sollicitanten
(geldig vanaf 25 mei 2018)


De naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming is van groot belang voor ons bedrijf. We willen u hieronder informeren over de verzameling van uw persoonlijke gegevens door ons: 


Verantwoordelijke partij/verwerkingsverantwoordelijke: 

Het bedrijf (rechtspersoon SWARCO) genoemd in de relevante vacature of, in het geval van een ongevraagde sollicitatie, het bedrijf waarop uw sollicitatie is gericht en/of SWARCO AG met zijn HR-afdeling als de centrale dienstverlener voor wervingsprocessen, is verantwoordelijk voor gegevensverzameling en -verwerking in de zin van art. 4 par. 7 AVG ('verwerkingsverantwoordelijke').


Dienstverlener:

Voor de sollicitatieprocedure werken wij samen met een externe dienstverlener, die uw gegevens opneemt en verwerkt ten behoeve van uw sollicitatie. Deze externe dienstverlener is de eRecruiter GmbH in A-4020 Linz, met wie wij een overeenkomst voor gegevensuitbesteding hebben gesloten in overeenstemming met art. 28 AVG.


Gegevens vereist en doeleinden van verwerking: 

Tijdens uw sollicitatie verwerken we de gegevens die u ons hebt verstrekt als onderdeel van uw sollicitatie en kunnen we u ook vragen ons aanvullende persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn om uw sollicitatie verder te verwerken. Dit kunnen uw persoonlijke contactgegevens, geboortedatum/geboorteplaats, geslacht, taal en/of gegevens met betrekking tot uw sollicitatie zijn (bijv. CV, certificaten, kwalificaties, feedback/uw antwoorden op onze vragen, meningen, foto's of afbeeldingen die door u zijn verstrekt, enz.), en, indien nodig, uw bankgegevens (bijvoorbeeld om reiskosten te vergoeden, indien uitdrukkelijk overeengekomen). De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is art. 6 paragr. 1b AVG, alsook de toepasselijke nationale wettelijke bepalingen (bv. § 26 sectie 1 zin 1 van de Duitse Bundesdatenschutzgesetz BDSG). 


Bewaren en wissen van gegevens: 

Als er geen wettelijke bewaarperiode van toepassing is, worden alle door ons verzamelde gegevens verwijderd zodra de opslag ervan voor de verwerking van uw sollicitatie niet meer nodig is of het rechtmatige belang bij opslag is vervallen. Als uw sollicitatie niet succesvol is of als er geen werving is, is dit meestal uiterlijk zes maanden na voltooiing van de sollicitatieprocedure of, in het geval van een ongevraagde sollicitatie, zes maanden na het indienen van uw sollicitatie. 

In individuele gevallen kan bepaalde persoonlijke informatie voor een langere periode worden opgeslagen (bijvoorbeeld rapporten van reiskosten). De duur van het bewaren van gegevens hangt af van de toepasselijke lokale wettelijke vereisten (bijvoorbeeld onder de respectieve nationale belastingwetten). 

Als u tijdens het wervingsproces niet bent geselecteerd, maar uw sollicitatie is nog steeds van belang voor ons, zullen we u vragen of we uw sollicitatie beschikbaar mogen houden voor eventuele toekomstige afspraken, voor een periode van maximaal twee jaren. De rechtsgrondslag voor opslag is dan uw uitdrukkelijke toestemming. 


Bekendmaking en overdracht van gegevens:

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. In principe geven wij uw persoonlijke gegevens niet door aan derden. Vanwege het wereldwijde karakter van de SWARCO Group biedt SWARCO AG centrale HR- en IT-services aan gelieerde bedrijven. Voor dit doel kunnen uw gegevens verzonden of bekendgemaakt worden aan SWARCO AG. Een presentatie van de afzonderlijke bedrijven van de SWARCO-groep vindt u hier: www.swarco.com/companies

Als u zich aanmeldt voor ons talentpool-systeem, zullen wij dienovereenkomstig op basis van uw toestemming uw gegevens verwerken voor andere bedrijven van de SWARCO-groep. De talentpool is de sollicitantendatabank van SWARCO voor personen met toppotentieel.   

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan vertrouwde externe dienstverleners die ons ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van elektronische gegevensverwerking of archivering en vernietiging van documenten en met wie wij contracten hebben gesloten voor gegevensuitwisseling in overeenstemming met art. 28 AVG.

Uw privacyrechten:

Als betrokkene hebt u het recht om:

  • informatie in te winnen over uw persoonlijke gegevens en de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
  • een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat;
  • onjuiste gegevens rechtzetten;
  • uw persoonlijke gegevens laten wissen als een van de redenen die vermeld zijn in art. 17 AVG van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nagestreefde doelen, tenzij het wettelijk verplicht is om de gegevens te bewaren;
  • beperking van verwerking als een van de voorwaarden in art. 18 AVG van toepassing is;
  • bezwaar hebben tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie in de gevallen die worden uiteengezet in art. 21 AVG;
  • gegevensoverdracht onder de voorwaarden van art. 20 AVG, d.w.z. het recht dat u de persoonlijke gegevens die u aan een andere verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, ongestoord kunt verzenden of − als dit technisch mogelijk is − dat de gegevens rechtstreeks door ons worden overgedragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking van deze gegevens uitgevoerd zal worden met geautomatiseerde middelen;

Bovendien heeft elke betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als hij of zij van mening is dat de verwerking van gegevens die betrekking hebben op hem of haar een inbreuk vormen op de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. In het bijzonder kan het recht om een klacht in te dienen worden uitgeoefend voor een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar de betrokken persoon zijn gewone verblijfplaats of tewerkstelling heeft, of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.


Contact voor verzoeken inzake gegevensbescherming:

In het geval van vragen met betrekking tot gegevensbescherming, verzoeken voor verdere informatie of klachten, verwijzen wij u naar decontactgegevens die vermeld staan in de specifieke vacatureof naarcompliance@swarco.com.

Bovendien staat onze functionaris voor gegevensbescherming (indien beschikbaar voor het desbetreffende bedrijf) tot uw beschikking voor alle vragen betreffende gegevensbescherming. Een link naar de lijst van onze respectieve functionarissen voor gegevensbescherming vindt u hier: www.swarco.com/data-protection-officers

Indien u een open sollicitatie indient via het online-sollicitatieformulier op de website van SWARCO Worldwide (/form/application-form), kunt u ook een aanvraag sturen naar hr@swarco.com.

Voor algemene verzoeken kunt u ook contact opnemen met het Compliance Office van SWARCO:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com[1]De SWARCO-groep omvat SWARCO AG en alle aangesloten bedrijven volgens § 189a nr. 8 UGB (Oostenrijks wetboek van handelsrecht). Gelieerde bedrijven zijn alle bedrijven die – in de betekenis van § 244 UGB – direct of indirect beheerd worden door SWARCO AG (bijvoorbeeld omdat SWARCO AG de meerderheid van de stemrechten in de respectieve onderneming bezit of dat het voortvloeit uit het recht van SWARCO AG om een dominante invloed op het bedrijf uit te oefenen).