Smartare bussprioritering leder till ett bättre trafikflöde – Luleå

Luleå Kommun har länge haft ett prioriteringssystem för att ge bussar grönt ljus vid trafiksignaler och på så sätt främja kollektivtrafiken i staden. Man har tidigare använt äldre teknik baserat på radiosändare som skickar ut prioriteringsförfrågan till en mottagare vid trafiksignalen när bussen närmar sig korsningen. Men ett utdaterat system kan leda till en del problem, då det inte beaktar om bussen faktiskt behöver prioritet. Det kan i många fall skapa oönskade trafiksituationer och bidra till ett försämrat trafikflöde, vilket i slutändan också kan påverka lokaltrafikens tidtabeller. Luleå Kommun ville ta sin bussprioritering till en ny nivå och med hjälp av SWARCO Smart Priority införa intelligent bussprioritering.

SWARCO Smart Priority är en molnbaserad lösning för anpassad prioritetsförfrågan i trafiksignaler baserat på bussens position och övriga indata som tillhandahålls från fordonen och sedan viktas mellan olika fordon i systemet. När en buss närmar sig en trafiksignal skickas en prioritetsförfrågan till Smart Priority och bearbetas utifrån existerande algoritmer och regler för att sedan skicka den sedan vidare till styrapparaten på vägen. Prioritetsförfrågan som skickas ut från bussen baseras på GPS-data från en ombordenhet på bussen eller Smart Prioritys mobilapp. Detta innebär att bussen endast får prioritet om det är nödvändigt för att t.ex. hålla tidtabellen.

Systemet har ett webbgränssnitt som ger en överblick över framkomligheten i trafiken och tillhandahåller data i realtid. Gränssnittet gör det också enkelt att utföra ändringar på (eller lägga till) rutter och trafiksignaler, justera detekteringszoner eller ändra de parametrar som styr huruvida bussen ska få prioritering (t.ex. tidtabell, trafiksituation, antal passagerare, särskilda händelser, vägarbeten). Detta gör det möjligt att anpassa lösningen till varje enskild kunds behov.

Installationen omfattade 17 korsningar i centrala Luleå och utfördes i tre etapper där de två första skedde i de mindre trafikerade och känsliga områden utanför stadskärnan för att undvika allt för stora störningar i trafiken under testerna och den tredje innefattade stadens centrum. En fördel i projektet var att Luleå Kommuns trafiksignaler redan var uppkopplade mot SWARCO Cloud vilket innebar att kommunen inte behövde göra några hårdvaruinvesteringar för att kunna kommunicera från Smart Priority ut till styrapparaterna. Smart Priority:s app kom till stor användning under testerna, då ett vanligt personfordon kunde simuleras som en buss för att testa att prioriteringen fungerade som den skulle.


Efter installationen märktes tydlig skillnad i trafikflödet, särskilt i tidigare tungt trafikerande korsningar. Bussar som var i tid eller låg efter i tidtabellen prioriteras för att fortsatt kunna främja kollektivtrafiken medan Smart Priority inte gav prioritet till de bussar som inte behövde det, vilket skapade ett jämt trafikflöde. Lösningen har inte bara bidragit till ett förbättrat trafikflöde utan har också underlättat kundens arbete med att samla och jämföra trafikdata samt att kunna identifiera och åtgärda eventuella incidenter och problem enklare än tidigare, då en tekniker oftast behövde skickas ut på plats för att identifiera och åtgärda problemet.

För att projektet skulle bli lyckat krävdes samarbete, god kommunikation, planering och flexibilitet mellan de olika parterna därav Luleå Kommun, LLT (Luleå Lokaltrafik), tredjepartsföretaget Trivector som hanterar ombordenheterna på bussarna och SWARCO Sverige. Kontinuerliga avstämningar sker fortfarande mellan Luleå Kommun och SWARCO för att säkerställa att allt fungerar som det ska och tack vare projektets framgång har även Länstrafiken i Norrbotten nu visat intresse för Smart Priority vilket öppnar upp möjligheten för smartare bussprioritering i hela länet.