Smart bussprioritering främjar kollektivtrafiken i Region Skåne


Det ställs allt högre krav på punktlighet i kollektivtrafiken och det är viktigt att så få yttre faktorer som möjligt påverkar tidtabellen. När Skånetrafiken var i skede att byta ut sin existerande bussflotta beslutade de sig att börja använda SWARCO Smart Priority. Den främsta anledningen till detta var för att gå vidare från den utdaterade prioriteringstekniken utan att behöva installera ytterligare utrustning ombord på bussarna och på vägen. I stället nyttjar Smart Priority existerande infrastruktur och utrustning och möjliggör prioritering av bussar utifrån en rad olika parametrar så som antal passagerare, efterföljande av tidtabell eller tid på dygnet.

Skånetrafiken ansvarar över kollektivtrafiken i hela Region Skåne med en fordonsflotta på omkring 1100 stads- och regionsbussar. Utöver busstrafiken ansvarar även Skånetrafiken för en spårvagnnslinje i Lund, Pågatågen och är delägare i Öresundstågen.

Skånetrafikens första test av Smart Priority (proof of concept) skedde i Malmö med en installation av omkring 40 korsningar. Malmö stad hanterar trafikbilden i Malmö och har en stor IT-avdelning som effektivt studerar data och utforskar lösningar som kan bidra till att främja framkomligheten. Bussar önskas prioriteras före biltrafik där så är möjligt, en utmaning som Smart Priority bidrar till att lösa. Efter implementationen i Malmö följde en mindre implementation i Hässleholm där Skånetrafiken har sitt huvudkontor. De städer i Region Skåne som har implementerat Smart Priority är Malmö, Helsingborg, Lund och Hässleholm och ett flertal andra städer i regionen har visat intresse.

Skånetrafiken nyttjar inte bara Smart Priority för stadsbussar utan även för regionbussar som kör mellan de städer där bussprioritering är implementerat. Detta förenklar regionaltrafiken och gör resandet mellan tätorter smidigare på de sträckor där region- och stadsbussar delar nätverk.

På flera platser i regionen har Skånetrafiken implementerat ett koncept som kallas Bus Rapid Transfer (BRT). Konceptet går ut på att en stad upprättar nya busslinjer med färre hållplatser på särskilt tungt belagda sträckor för att förbättra trafikflödet för bussarna. Konceptet är dock mycket känsligt för störningar och en försenad eller för tidig buss påverkar snabbt resterande fordon på linjen. Därför är det viktigt att BRT kompletteras med ett system som Smart Priority som kan styra regulariteten för busstrafiken på den här typen av linjer.


Ett av Skånetrafikens mål med Smart Priority är att övertyga trafikanterna i regionen att lämna bilen hemma och i stället välja bussen. För att uppnå detta är det viktigt att passagerarna känner att kollektivtrafiken är pålitlig och att de enkelt kan ta sig från A till B utan bekymmer. Tillsammans arbetar SWARCO och Skånetrafiken kontinuerligt med att justera och kalibrera prioriteringsparametrarna för att effektivisera kollektivtrafiken. Skånetrafikens operatörer ser Smart Priority som en positiv påverkan på trafikplaneringen och har skapat en helt ny utvecklingspotential jämfört med tidigare system.

SWARCO Smart Priority har bidragit till ökad punktlighet i busstrafiken vilket förenklar trafikplanerarnas arbete, och att kunna implementera lösningen utan att installera extra utrustning uppskattas av oss på teknikavdelningen.

Martin Baeck, Ansvarig fordonsteknik