C:et i C-ITS…

...står för: “Cooperative” (Samverkan/Kooperativ). Men vad betyder det i anknytning till ITS (Intelligent Transport Systems)? Först behöver vi förstå vad ITS är för något och dess syfte.

Vi förlitar oss på olika typer av transportmedel i vår vardag. Dock skapar den ständigt växande befolkningen och trafiken allt större problem gällande trafikstockning, säkerhetsrisker, parkeringsbrister och avgasutsläpp.

Vi kommer i denna text att klargöra vad konceptet C-ITS innebär och vad för olika typer av information- och kommunikationsteknologier det finns tillgängliga på marknaden; och hur de hjälper oss att hantera och lösa dagens transportutmaningar och problem. Vi kommer att förklara vad de betyder, varför de är en så viktig del av en Smart Stad, varför de är en nödvändig trafikutveckling inför framtiden, och vad för effekt C-ITS har på stadstrafik idag.

ITS

ITS står för: Intelligen Transport Systems (Smarta transportsystem). Det är samlingsnamnet för en rad olika system som anammar olika typer av kommunikationsrelaterade applikationer vars syfte är att öka färdsäkerheten, minimera miljöpåverkan, förbättra trafikhantering och maximera fördelarna av transport för både kommersiella användare och för allmänheten.

Detta inkluderar allt från sensorer och kameror som registrerar fordon, till variabla meddelandeskyltar på motorvägar eller på parkeringsplatser för guidning och informationsdelning. ITS är ett brett område vars koncept fokuserar på intelligenta teknologier placerade vid vägen eller inuti fordon. ITS är själva hårdvaran, där C-ITS är mjukvaran som kopplar samman de olika typerna av ITS-teknologier.


SWARCO: s Traffic Light Assist applikation visar hur trafiksignaldata kan användas för att förbättra trafikflödet. Signaldata kan antingen integreras i en app eller i instrumentpanelen i fordonet och ge rekommendationer på vilken hastighet föraren bör hålla för att få en Grön Våg, och när trafiksignalen växlar från rött till grönt för att föraren ska kunna anpassa hastigheten eller veta när motorn bör startas.


C-ITS

C-ITS är nästa steg mot fullt integrerade Smarta Städer. C-ITS handlar om samverkan, interaktionen och kommunikationen mellan olika typer av ITS teknologier, infrastruktur för trafiken, och alla typer av fordon. Detta är även känt som: V2X - Vehicle-to-everything - och som konceptet “online/uppkopplade fordon”. C-ITS tillåter fordon att “prata” med varandra, trafiksignaler och trafikinfrastrukturen - såsom VMS vid motorvägar eller stadsvägar - såväl som andra trafikanter om farliga situationer, vägarbeten och trafikljusens tajming. Delningen av information mellan olika trafikteknologier, trafikföreståndare, fordon och förare tillåter dem att koordinera sina handlingar och skapa ett mer integrerat och medvetet trafiksystem.

Informationsdelningen inom C-ITS sker genom olika typer av digital och trådlös sammankoppling mellan fordon och transportinfrastrukturen. Det kooperativa elementet inom C-ITS ökar markant färdsäkerhet och mobilitet, trafikeffektivitet och bekvämlighet för föraren. Det hjälper föraren att ta kvalificerade och informerade beslut och anpassa sig efter rådande trafiksituation. Detta är möjligt tack vara det konstanta flödet av information förare kan ta del av via de olika teknologierna integrerade i en stads infrastruktur och sitt fordon.

Självkörande bilar

Ett utmärkt exempel där C-ITS visar sitt värde är inom konceptet om självkörande bilar. För att en självkörande bil ska fungera finns det enormt många olika variabler den behöver registrera och förstå: vägens form, andra bilar i närheten, vart trafikljus finns och deras tajming, och gångtrafikanter - bara för att nämna några. En självkörande bil behöver all information den kan få tag i, ju mer desto bättre. C-ITS tillåter självkörande bilar att ta del av informationen som delas mellan infrastruktur och olika typer av smarta trafikteknologier. Genom att få ta del av denna information skapas förutsättningarna för att självkörande bilar kommer vara både säkra och kompetenta ute på vägarna.

Självkörande bilar med C-ITS | Swarco

SWARCO:s C-ITS lösningar

Genom att koppla samman varje fordon, varje ITS teknologi och varje del i infrastrukturen skapas ett kollektivt medvetande där alla är medvetna om varandra och den rådande trafiksituationen. Kontakta SWARCO idag eller ta en titt runt på vår hemsida om du vill veta mer om vår C-ITS tjänster och hur det markant kan förbättra vägsäkerheten och mobiliteten i din stad.