SWARCO JOBBER AKTIVT FOR Å BEDRE KVALITETEN OG MILJØET

Ved at vi er sertifisert kan våre kunder være trygge på at vi leverer både god og konsistent kvalitet. Samtidig som vi ivaretar miljøutfordringene på best mulig måte. Sertifiseringen sikrer også at vi opererer effektivt og vet hva som kreves i fremtiden. Vi leverer ikke bare konkurransedyktige produkter til våre kunder, men vi sikrer også at vi har en felles fremtid.

Vi holder oss skjerpet

Å levere kvalitet og å fokusere på miljø er ikke bare viktig for SWARCO, men også for våre kunder. Derfor gjennomfører vi årlig en undersøkelse hvor våre kunder har mulighet til å gi oss tilbakemeldinger. Vi har på forhånd definert mål for hvor vi skal være resultatmessig, og måler kundens tilfredshet i alle deler av organisasjonen. Resultatet av kundetilfredshetsundersøkelsen danner så hovedgrunnlaget for våre interne forbedringsprogrammer.  Det er en kontinuerlig prosess og vi er aldri bedre enn vår siste kundeopplevelse.


"Kundetilfredshet er en kontinuerlig prosess - og vi er aldri bedre enn vår siste kundeopplevelse"Sertifisering – en omfattende prosess

Kvalitet og miljø er et viktig fokus for vår virksomhet, og SWARCO er sertifisert for kvalitet (ISO9001:2015) og miljø (ISO14001:2015) siden 2013.  Det er ikke til å stikke under en stol at å bli sertifisert første gang er omfattende. ISO standarden setter høye krav og er også langt fra kostnadsfritt, den største kostnaden er først og fremst de interne ressursene som benyttes. Det er store krav til dokumentasjon og til systemene for oppfølging og tilgjengeliggjøring. Etter den første sertifiseringen er kvalitetsarbeidet en integrert del av virksomheten, men vi revideres årlig, så hvile etter første sertifisering er absolutt ikke et alternativ.


Prosessorientering

SWARCO Norden ble etablert i 2003 og siden den gang opplevde vi sterk vekst og derav også meldte det seg et større og større behov for å forbedre våre prosesser. Da vi først startet var derfor et av de viktigste fokusområdene arbeidet med prosjektgjennomføring. Basert på godt kjent «best practise»-prosjektgjennomføring kjørte vi et omfattende opplæringsprogram for alle våre ansatte.

Verdikjeden er sentral i vår prosessorientering. Vi skal legge til verdi for kunden i kjeden. Prosessorientering betyr at flere personer fra ulike deler i organisasjonen til sammen utfører oppgaver for å behandle en sak fra den oppstår til den er ferdigbehandlet og avsluttet (overlevert kunden). Alle prosesser har en eier som er ansvarlig for at prosess er klart definert og dokumentert og etterleves. Prosesseier er også ansvarlig for å handtere forandringer/forbedringer. 

SWARCO Norge har et stort engasjement for miljøet. Vi kartlegger alle relevante lover og føringer, analyserer og vurderer hvor selskapet har størst mulighet til å påvirke, etablerer ambisjonsnivå i henhold til føringer nasjonalt og vi etablerer spesifikke mål med tiltaksplan. Alle ansatte er involvert i arbeidet for et bedre miljø, og vi har en egen miljølogg hvor de ansatte aktivt logger positive miljøtiltak de deltar i.

Felles referanser, felles opplæring og felles prosedyrer er viktig, dette sikrer vi gjennom vårt kvalitets- og miljøstyringssystem som en integrert del av vårt intranett. Inkludert i systemet er prosesser for både å rapportere avvik, men også systemer for å sikre medarbeiderengasjement og generelt kontinuerlig forbedring.


Trygghet og gode forhold for våre ansatte

Det er også svært viktig å sikre HMS i alle deler av vår virksomhet. Vår virksomhet innbefatter at vi utfører arbeid i risikoutsatte områder i trafikken og på parkeringsområder. Dette krever spesiell oppfølging. For våre medarbeidere medfører sertifiseringen både at de kan være trygge på at de har solid erfaring til å utføre arbeidet sitt, men også at vi tar tak i forbedringer ut fra hva den ansatte
måtte erfare i arbeidshverdagen.

Kvalitetssystemet sikrer at ansatte har nødvendig kompetanse, trygghet på arbeidsplassen, at vi ikke opererer med skadelige stoffer for person og miljø og at vi har klare roller og ansvarsforhold og ryddige arbeidsavtaler. I tillegg kan den ansatte være trygg på at vi leverer kvalitet og gode løsninger til våre kunder slik at de kan være stolte av å representere SWARCO.


Kvalitetssikring av underleverandører

Kvalitet og miljøstyring sikrer også kvalitet på leveransene til våre leverandører og samarbeidspartnere. For å sikre dette gjennomfører vi en omfattende leverandørundersøkelse og har en gjennomgang av leverandørene hvert andre år. Her prioriterer vi å bruke leverandører som tilbyr god kvalitet, trygge forhold for sine ansatte og ikke minst miljøfokuserte løsninger.

Med ISO-sertifisering sikrer vi kvalitet i alle ledd. Den gjør at vi lener oss forover og sørger for at vi jobber aktivt og kontinuerlig med å bedre leveranser, hverdagen, miljøet og sikkerheten. Og vinnerne er våre ansatte, kundene våre og samfunnet.