NordicWay 3 - På studietur til Haag


NordicWay 2 og NordicWay 3 er pilotprosjekter innenfor Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS) som muliggjør informasjons-deling mellom kjøretøy, infrastruktur og nettverksoperatører. Det endelige målet for NordicWay er å øke trafikksikkerheten og trafikkflyten. I tillegg kommer miljøfordeler i form av redusert CO2-utslipp.

NordicWay er et samarbeid mellom offentlige myndigheter i Finland, Norge, Sverige og Danmark og private partnere, hvor SWARCO er en av aktørene som bidrar med sin ekspertise innen ITS-løsninger. EU delfinansierer prosjektet.


DELTAGERE I HAAG, FRA VENSTRE: Henrik Lomholt-SWARCO DANMARK, Anna Johansson-Jacques-Trafikverket, David Kristensveen-SWARCO NORGE, Ørjan Tveit-Statens vegvesen, Sofia Törnkvist-SWECO Sverige, Anders Bak Sørensen-Vejdirektoratet, Rune Lyster-Vejdirektoratet, Søren Gertz Schlundt-Vejdirektoratet, Caspar de Jonge-Ministry for Infrastructure & Water Works, Mads Gaml-Vejdirektoratet, Martin Andersson-Trafikverket, Freek van der Valk-SWARCO NL, Jeremy Cowling-SWARCO AG

Talking Traffic

Ørjan Hegg og David Kristensveen fra SWARCO Norge møtte nylig andre deltakere i NordicWay i Haag, hvor temaet var konseptet «Talking Traffic».

Talking Traffic er et samarbeid mellom det nederlandske samferdselsdepartement, regionale- og lokale myndigheter og leverandører fra privat næringsliv. I Talking Traffic er det overordnede målet å benytte informasjonsteknologi for å utnytte veinettet bedre.

Ørjan Hegg og David Kristensveen

Talking Traffic samarbeidet beskriver selv følgende kontekst for sitt program:
 

På verdensbasis, og definitivt i et lite og tett befolket land som Nederland, fortsetter urbaniseringen og det er økende plassmangel. Samtidig ser vi en enorm økning i bruken av mobile enheter og fremveksten av IoT. Dette gir enestående muligheter for å organisere mobilitet på en smartere måte og utnytte den begrensede plassen i veinettet bedre. Ny teknologi gjør det mulig for mennesker, enheter og systemer å dele informasjon og kommunisere seg imellom.

Talking Traffic samarbeidet forventer at i nær fremtid vil enhver sjåfør kunne benytte seg av sanntids- reiseinformasjon og kjørestøtte via; en dashbordskjerm, et navigasjonssystem eller ganske enkelt via en smarttelefon.


I de seneste årene har vi sett en økning av C-ITS-løsninger rettet mot personbiler, tunge kjøretøy og kollektivtrafikk også i de nordiske landene, og med den kommende innfasingen av autonom kjøring forventes etterspørselen etter disse løsningene å vokse ytterligere. Ved å høste erfaringer fra Talking Traffic er forhåpningene at dette er informasjon som kan være til nytte for de nordiske vegmyndighetene i deres videre arbeid med C-ITS.