C-en i C-ITS

står for «co-operative». Men hva betyr det i sammenheng med ITS? Det første steget er å forstå hva ITS er, og hva som er formålet med det.

Vi er svært avhengig av transport i hverdagen. Men den stadig økende mengden trafikk skaper alvorlige problemer i form av trafikkopphopning, sikkerhetsrisikoer og utslipp. I denne teksten vil vi kaste lys over konseptet C-ITS og de ulike typene informasjons- og kommunikasjonsteknologi som nå er tilgjengelig for å løse dagens transportutfordringer. Vi vil forklare hva det betyr, hvorfor det er en så viktig del av en smartby, hvorfor det er en nødvendig del av fremtidens trafikkutvikling, og hvilken innvirkning C-ITS har på dagens bytrafikk.

Er du interessert i hva C-ITS betyr, og hva slags C-ITS-tjenester SWARCO tilbyr? Kontakt oss gjerne eller ta en titt rundt på nettsiden vår.

ITS

ITS står for «Intelligent Transport Systems» eller «intelligente transportsystemer» på norsk. Dette er en samling systemer som omfavner et vidt spekter av kommunikasjonsrelaterte applikasjoner og har til hensikt å øke trafikksikkerheten, minimere miljøpåvirkning, forbedre trafikkstyringen og maksimere fordelene med transport for både kommersielle brukere og allmennheten.

Dette inkluderer alt fra sensorer og kameraer for å ta opptak av og oppdage kjøretøy, til variable meldingsskilt ved motorveier eller på parkeringsplasser for veiledning og informasjonsformidling. ITS er et bredt tema der hovedfokuset er lagt på intelligent teknologi plassert i veikanten eller inne i kjøretøyet. Du kan sammenligne det med maskinvaren i en datamaskin (den fysiske datamaskinen), mens C-ITS ville være programvaren som knytter de ulike typene ITS-teknologi sammen.

C-ITS

C-ITS er neste steg mot fullt integrerte smarte byer. Det henviser til samarbeidet, interaksjonen og kommunikasjonen mellom ulike typer ITS-teknologi, infrastrukturen i veikanten og kjøretøy. Dette er også kjent som V2X – «vehicle-to-everything» – eller begrepet «online/wired vehicles». C-ITS gjør det mulig for kjøretøy å «snakke» med hverandre, med trafikksignaler og infrastruktur i veikanten – som VMS langs motorveier eller landeveier – og med andre brukere av veien om blant annet farlige situasjoner, veiarbeid og timingen av trafikklys. Informasjonsutvekslingen mellom de ulike typene trafikkteknologi, trafikkstyringssystemer, biler og førere gjør det mulig å koordinere handlingene deres og skaper et mer integrert, oppdatert og «oppmerksomt» system.

Denne informasjonsutvekslingen innenfor C-ITS-tjenester muliggjøres av ulike typer digitale og trådløse tilkoblinger mellom kjøretøy og infrastrukturen for transport. Samarbeidselementet innenfor C-ITS bidrar til økt veisikkerhet og mobilitet, trafikkeffektivitet og komfort mens man kjører. Det hjelper føreren med å foreta kvalifiserte og informerte beslutninger, og til å tilpasse seg den nåværende trafikksituasjonen. Dette gjøres ved å være kontinuerlig oppdatert, og utstyrt med den samlede informasjonen fra flere ulike typer smartteknologi integrert i bytrafikkens infrastruktur.

Selvkjørende biler

Et godt eksempel der C-ITS utmerker seg, er innenfor konseptet med selvkjørende biler. Det finnes et enormt antall variabler som selvkjørende biler må være i stand til å registrere for å fungere – blant annet veiens utforming, andre biler, plassering av trafikklys og fotgjengere. En selvkjørende bil trenger all den informasjonen som er mulig å skaffe. Jo mer informasjon, jo bedre kan den selvkjørende bilen manøvrere. C-ITS gjør det mulig for selvkjørende biler å delta i informasjonsutvekslingen mellom infrastrukturen og de ulike typene smart trafikkteknologi. Ved å være en del av dette systemet kan de motta nødvendig informasjon for å optimalisere kjøreegenskapene.

SWARCOs C-ITS-løsninger

Ved å koble alt dette sammen blir det mulig å skape en «kollektiv bevissthet» der alt og alle er oppmerksomme på hverandre og de nåværende trafikkforholdene. Kontakt SWARCO i dag, eller besøk nettsiden vår hvis du vil vite mer om våre C-ITS-tjenester, og hvordan de kan bidra i betydelig grad til å forbedre veisikkerheten og mobiliteten i byen din.