SWARCO levert eerste VRI’s uit raamovereenkomst Zuid-Limburg op


Gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen hebben de raamovereenkomst, voor het vervangen van verkeersregelinstallaties (VRI’s), gegund aan SWARCO Mobility Nederland. Onlangs hebben we, in nauwe samenwerking met de gemeente, de eerste kruispunten in Heerlen voorzien van nieuwe VRI’s.

​​​​​​​

Een aantal VRI’s in Heerlen en Sittard-Geleen heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Door deze VRI’s te vervangen, wordt een veilige verkeersafwikkeling gewaarborgd en zal het onderhoud en aantal storingen afnemen. In de raamovereenkomst 2020-2024 worden in Heerlen circa 10 en in Sittard-Geleen circa 20 VRI’s vervangen. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren, installeren en inbedrijfstellen. Daarna zijn we 15 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud. 


Eerste kruispunten opgeleverd

In de zomer van 2021 hebben we in Heerlen drie kruispunten en één voetgangersoversteekplaats voorzien van 4 verkeersregelautomaten, nieuw mastmateriaal met toebehoren, bekabeling, detectielussen en Supreme verkeerslichten, inclusief ledverlichting. De gemeente heeft gekozen voor iVRI ready VRI’s, zodat deze op elk gewenst moment kunnen worden omgezet naar iVRI toepassingen.

Gelijkwaardige samenwerkingspartners

In de raamovereenkomst laten we de traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemers los en werken we als gelijkwaardige samenwerkingspartner met de wegbeheerders en andere betrokken partijen. Dat stelt ons in staat om kennis eenvoudiger te bundelen en situatieafhankelijke oplossingen te kiezen. 

“SWARCO Mobility Nederland (voorheen Dynniq Mobility) is voor ons geen aannemer, maar adviseur en gelijkwaardige samenwerkingspartner. We voeren alle werkzaamheden samen uit, wat het resultaat ten goede komt. De samenwerking verloopt dan ook erg prettig en we zijn tevreden met het eindresultaat.” - Frank Nijholt, Specialist Verkeers(regel)techniek bij gemeente Heerlen

Samen op straat aan het werk

In het voortraject hebben we de kruispunten samen met de wegbeheerder bezocht. Naar aanleiding van wat we op locatie aantroffen, hebben we de werkzaamheden bepaald, een plan van aanpak opgesteld en het materiaal besteld. Zo bleek dat een aantal oude masten geverfd in plaats van vervangen moesten worden. Gemeente Heerlen hecht veel waarde aan duurzaamheid. Om te voorkomen dat masten onnodig werden vervangen, zijn stabiliteitsmetingen uitgevoerd. Op basis van de resultaten is besloten een deel van het mastmateriaal te behouden. 

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase hebben we een project kick-off gehouden met de gemeente om de laatste werkzaamheden, details en scenario’s te bespreken. Tijdens de uitvoering vond wekelijks overleg met de wegbeheerder plaats. In dit overleg besproken we de voortgang, uitdagingen en hoe we deze gingen oplossen. We hechten veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie. Daarom bespraken we eerlijk hoe de werkzaamheden ervoor stonden. Goede voorbereiding voor minimale hinder

Op de kruispunten rijdt dagelijks veel woon-werkverkeer richting het centrum, het buitengebied of de snelwegaansluiting. Om de overlast te minimaliseren en bewoners tijdig te informeren, hebben we in nauwe samenwerking met de gemeente de werkzaamheden vroegtijdig voorbereid. De nabije omgeving is middels een brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast is een verkeersplan opgesteld om het verkeer veilig langs de werkzaamheden te begeleiden.


Onverwachte uitdaging door landelijke wateroverlast

Door de extreme wateroverlast in juli 2021 kwamen de werkzaamheden kort stil te liggen. De kabeltracés waren volgelopen met regenwater en het grondwater stond aanzienlijk hoog. Met als gevolg vertraging in het grond- en kabelwerk. 

Door deze tegenslag liep de vervanging van het eerste kruispunt vertraging op. Door gezamenlijke inspanningen van onze medewerkers en onderaannemers is deze vertraging tijdens de tweede vervanging ingehaald. Een mooie presentatie!


Succesvolle inbedrijfstelling

In september zijn het laatste kruispunt en de voetgangersoversteekplaats succesvol in bedrijf genomen. Voorafgaand hebben we, op ons hoofdkantoor in Amersfoort, een zogenaamde Factory Acceptance Test gehouden, waarin we hebben getest hoe de verkeersregelautomaten op straat gaan werken. Daarnaast was een Field Engineer uit Amersfoort aanwezig bij de inbedrijfstelling om de Site Acceptance Test in goede banen te leiden. Nadat alles met de klant was nagelopen, werden de tijdelijke verkeersmaatregelen opgeheven en het kruispunt in gebruik genomen. 

Binnenkort starten we met de voorbereiding om in gemeente Sittard-Geleen een drietal kruispunten te vervangen, zodat deze conform de moderne standaarden het verkeer veilig kunnen afhandelen. In maart 2022 keren we terug naar Heerlen voor het volgende kruispunt. 


Benieuwd naar de update over onze werkzaamheden in Sittard-Geleen? Inmiddels hebben we dit mooie project ook opgeleverd, je leest het artikel hier: Verbeterde verkeersafwikkeling op de N276 in Sittard-Geleen door VRI SWARCO | SWARCO.