sujet

Ochrana osobních údajů

Vážení návštěvníci,

Těší nás, že jste navštívili naši webovou stránku. Abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili bezpečně a klidně, chtěli bychom Vás dále v textu informovat o zpracování vašich údajů.

Kdo jsme

Tyto webové stránky provozuje společnost SWARCO AG. Společnost SWARCO AG je holdingová společnost skupiny SWARCO[1] s více než 80 koncernovými podniky SWARCO nyní ve 26 zemích. Skupina SWARCO je přední výrobce návěstidel a nabízí program výrobků, služeb a řešení, který zaujímá vedoucí místo na trhu v oblasti řízení městské a meziměstské dopravy, parkování a veřejné dopravy. Společnost SWARCO je rovněž známa jako výrobce a dodavatel retroreflexních dopravních značek.

Pokud v těchto ustanoveních o ochraně osobních údajů používáme výrazy "my" nebo "nás", označujeme jimi společnost SWARCO AG a / nebo koncernové podniky skupiny SWARCO.

Oblast použití

Ustanovení o ochraně osobních údajů slouží k tomu, abychom vás jako návštěvníky, zákazníky, dodavatele, obchodní partnery nebo obecně jako o zájemce informovali, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje.

Informace o zpracování osobních údajů pro obchodní partnery

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

Společnost SWARCO AG je odpovědná za provoz této webové stránky.

V závislosti na konkrétních okolnostech shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 (7) GDPR je správcem společnost SWARCO AG a / nebo příslušný koncernový podnik skupiny SWARCO.

Požadavky zaslané e-mailem / pomocí kontaktního formuláře / telefonicky / poštou

Účel zpracování údajů / právní základ:

S osobními údaji, které nám poskytnete v e-mailu, telefonicky, poštou nebo s použitím kontaktního formuláře na naší webové stránce, budeme samozřejmě zacházet důvěrně. Vaše osobní údaje budeme používat výhradně ke zpracování vašeho požadavku. Právní základ pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 b), c), nebo f) GDPR. Oprávněný zájem našeho podniku na zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR vychází ze zájmu zodpovědět požadavky našich zákazníků, obchodních partnerů atd. a udržovat tak náš obchodní vztah a podporovat spokojenost zákazníků.

Pokud používáte kontaktní formulář, potřebujeme pro tento účel znát vaše jméno, telefonní číslo, e-mailovou adresu a zemi. Na dobrovolné bázi nám můžete poskytnout další doplňující údaje, není to však povinné.

Doba úschovy / kritéria pro stanovení doby úschovy:

Vaše osobní údaje uschováváme obecně po dobu, která je nutná pro účel, ke kterému byly údaje shromážděny. Veškeré osobní údaje, které nám v souvislosti s požadavky poskytnete, smažeme nejpozději 90 dnů poté, co vám zašleme konečnou odpověď, nebo zajistíme jejich bezpečnou anonymizaci. 90denní doba úschovy vyplývá ze skutečnosti, že se ojediněle může stát, že nás budete po obdržení odpovědi ve stejné záležitosti ještě jednou kontaktovat a my budeme moci využít předchozí korespondenci. Zkušenosti ukazují, že po uplynutí 90 dnů již nepřicházejí žádné další dotazy k naším odpovědím.

Zpracování údajů obchodních partnerů

Účel zpracování údajů / právní základ:

V rámci obchodního vztahu s vámi jako naším zákazníkem, obchodním partnerem, dodavatelem atd. zpracováváme vaše osobní údaje, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní / faxové číslo, daňové číslo, zákaznické číslo, bankovní spojení a ev. místo nebo datum narození, údaje o bonitě a ostatní údaje, které nám dobrovolně poskytnete. Zpracování se provádí za účelem identifikace, uzavření, realizace a správy smluv, hodnocení bonity a zajištění, pro vytváření vyúčtování a dobropisů resp. provádění refundací, správy a vymáhání pohledávek, dodržování zákonných předpisů, bezpečnosti údajů a v zájmu komplexní péče o zákazníka.

Právní základ pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 b), c) a f) GDPR.

Doba úschovy / kritéria pro stanovení doby úschovy:

Vaše osobní údaje uschováváme po dobu, která je nutná pro účel, ke kterému byly údaje shromážděny. Pokud neexistují odchylné zákonné povinnosti k úschově, provádí se úschova požadovaných údajů obecně po dobu platnosti obchodního vztahu s vámi a do uplynutí platných promlčecích lhůt pro eventuální nároky vyplývající z obchodního vztahu.

Zpracování údajů kontaktní osob

Účel zpracování údajů / právní základ:

Naše společnost zpracovává kontaktní údaje kontaktních osob zákazníků, zájemců, dodavatelů a jiných obchodních partnerů pro e-mailovou, telefonickou, faxovou a poštovní komunikaci. Právní základ pro zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 b), nebo f) GDPR. Právní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 f) GDPR vyplývá ze zájmu na navázání nebo realizaci obchodního vztahu se zákazníky, zájemci, dodavateli a ostatními obchodními partnery a na udržování osobního kontaktu s kontaktními osobami.

Doba úschovy / kritéria pro stanovení doby úschovy:

Osobní údaje se pro účely realizace obchodních vztahů ukládají na dobu, po kterou na nich existuje oprávněný zájem.

Zpracování údajů pro marketingové účely

Účel zpracování údajů / právní základ:

Společnosti skupiny SWARCO používají osobní údaje pro marketingové účely, především pro e-mailovou, telefonickou a poštovní reklamu. Účelem zpracování v rámci marketingových opatření je informování subjektů údajů o výrobcích a službách podniků skupiny SWARCO. Právní základ pro zasílání reklamy poštou tvoří čl. 6 odst. 1 f) GDPR. Oprávněný zájem přitom vyplývá z našeho zájmu zasílat zákazníkům a zájemcům informace o výrobcích a službách. Právní základ pro e-mailová a telefonická marketingová opatření tvoří zpravidla vaše prohlášení o souhlasu. Marketingová opatření vůči stávajícím zákazníkům (např. reklama zasílaná e-mailem) mohou být za určitých okolností přípustná bez předchozího souhlasu dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

Zasílání reklamy můžete kdykoliv zakázat s účinností do budoucna tím, že napíšete zprávu na compliance@swarco.com.

Doba úschovy / kritéria pro stanovení doby úschovy:

Vaše osobní údaje uschováváme obecně po dobu, která je nutná pro účel, ke kterému byly údaje shromážděny. Pokud odmítnete přijímat zasílanou reklamu, přestaneme vaše údaje okamžitě zpracovávat a následně je smažeme, s výjimkou případu, kdy jsou uloženy i pro jiné právně přípustné účely.

Ostatní účely pro zpracování osobních údajů

Pokud je to právně přípustné, používáme Vaše poskytnuté nebo shromážděné údaje dále pro specifické účely uvedené v okamžiku konkrétního zjišťování údajů (např. na určitých stránkách naší webové stránky).

Příjemci / kategorie příjemců

Předávání osobních údajů v rámci skupiny SWARCO:

Při zpracování vašeho požadavku může vzniknout potřeba předat požadavek, který jste zaslali e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo poštou, včetně údajů v něm obsažených, jiné společnosti ze skupiny SWARCO.

Vaše údaje budou sdíleny s jiným společnostmi ze skupiny SWARCO rovněž za účelem realizace nebo navázání obchodního vztahu.

V rámci skupiny SWARCO mohou být vaše údaje předávány jiným podnikům tohoto koncernu k marketingovým účelům.

Předávání osobních údajů třetím stranám:

Se třetími stranami mimo skupinu SWARCO obecně nejsou sdíleny žádné údaje. Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám pouze tehdy, pokud s předáním budete předem výslovně souhlasit nebo pokud jsme tak povinni učinit na základě zákonných předpisů. Právní základ pro takové zpracování údajů tvoří čl. 6 odst. 1 a) GDPR v případě souhlasu nebo čl. 6 odst. 1 c) GDPR v případě právní povinnosti.

Ve výjimečných případech však údaje zpracovávají na základě našeho pověření třetí zpracovatelé (tzn. externí poskytovatelé služeb, které pověřujeme zpracováním osobních údajů, které jsme shromáždili). Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme, provádíme jejich audit a zavazujeme je dle čl. 28 GDPR (především ve vztahu k přijímání vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření).

Vaše osobní údaje můžeme předat i tehdy, pokud je to nutné pro ochranu životně důležitých zájmů některé osoby nebo pokud je to přípustné na základě platných zákonů resp. jiných právních ustanovení.

Vaše osobní údaje neprodáváme třetím stranám ani na ně neudělujeme licenci.

Mezinárodní přenos údajů:

Za účelem splnění účelů uvedených v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme předávat vaše osobní údaje příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). V těchto státech nemusí platit stejná úroveň ochrany osobních údajů jako ve státě, ve kterém jste vaše údaje původně poskytli. Může se například jednat o případ, kdy jsou údaje sdíleny s jiným podnikem skupiny SWARCO, který se nachází mimo Evropský hospodářský prostor.

Osobní údaje jsou do zemí mimo Evropský hospodářský prostor přenášena pouze za následujících podmínek:

 • přenos se provádí do země, ve které je dle Evropské komise zajištěna přiměřená ochrana osobních údajů, nebo
 • na ochranu Vašich údajů byla přijata přiměřená opatření, především smluvním sjednáním příslušných opatření na ochranu osobních údajů resp. záruk dle požadavků Evropské komise nebo úřadu na ochranu osobních údajů, nebo
 • pokud jste s přenosem souhlasili nebo
 • přenos je na základě vašeho požadavku nutný pro realizaci smlouvy mezi vámi a správcem nebo pro realizaci předsmluvních opatření, nebo
 • pro přenos údajů existuje jiný právní základ.

Používání naší webové stránky

Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Z tohoto důvodu jsme navrhli naši webovou stránku tak, aby ji bylo možné používat anonymně. Informace, které získáme a uložíme během své návštěvy naší webové stránky, používáme výhradně pro interní účely a pro zlepšení designu našich webových stránek. Výjimky platí v případech, kdy je zpracování údajů nutné pro odvrácení a sledování útoků, které představují skutkové podstaty trestných činů nebo omezují funkčnost naší webové stránky.

Údaje o používání

Jestliže navštívíte naše webové stránky, ukládají se na našich webových serverech za účelem zvyšování kvality našich webových stránek dočasně tzv. údaje o používání. Tato datový soubor se skládá ze

 • stránky, ze které byl soubor vyžádán,
 • názvu souboru,
 • datumu a času dotazu,
 • množství přenášených dat,
 • statusu přístupu (soubor přenesen, soubor nenalezen),
 • popisu typu použitého internetového prohlížeče,
 • IP adresy požadujícího počítače, zkrácené o poslední tři místa.

Tuto informaci používáme pro umožnění k přístupu na naši webovou stránku, ke kontrole a správě našich systémů a pro zlepšování designu našich webových stránek. Tyto údaje se ukládají anonymně. Je proto vyloučeno vytváření osobních uživatelských profilů. Údaje o osobách nebo o jejich individuálním chování se neshromažďují.

Cookies

Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na pevný disk návštěvníka. Umožňují ukládat na určitou dobu informace a identifikovat počítač návštěvníka. Pro lepší navigaci uživatele a individuální zobrazování služeb používáme permanentní cookies. Dále používáme tzv. cookies relace, které se mažou automaticky se zavřením vašeho prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás o ukládání cookies informoval. Získáte tím přehled o používání cookies.

Šifrování

Na ochranu údajů před nechtěným přístupem používáme na většině stránek šifrovací metodu. Vaše údaje se tak z vašeho počítače na náš server a zpět přenášejí s použitím 128bitového šifrování SSL (Secure Socket Layer). Poznáte to podle toho, že je na stavovém řádku vašeho prohlížeče zavřen symbol zámku a adresní řádek začíná řetězcem https://.

Neexistující povinnost k poskytnutí osobních údajů

Pokud není v předchozích kapitolách uvedeno jinak, není poskytování osobních údajů předepsáno zákonem ani smlouvou ani není nutné pro uzavření smlouvy a vy nejste povinni poskytnout takové údaje. Neposkytnutí vašich osobních údajů má za určitých okolností za následek, že nebudeme schopni zodpovědět váš požadavek nebo vám nabídnout požadované informace resp. služby nebo nebude umožněna účast na určité soutěži nebo akci.

Vaše práva

Právo na přístup k údajům (čl. 15 GDPR):

Dle čl. 15 odst. 1 GDPR máte právo požadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány vaše osobní údaje a pokud tomu tak je, máte právo obdržet informaci o vašich osobních údajích, které jsou o vaší osobě u nás uloženy, a informace, které jsou popsány ve čl. 15 GDPR.

Právo na opravu a výmaz (články 16 a 17 GDPR):

Dále máte právo na změnu, opravu nebo obecně úpravu vašich osobních údajů (čl. 16 GDPR).

Pokud jsou splněny podmínky uvedené ve čl. 17 GDPR, máte dále právo požadovat výmaz osobních údajů, které se vás týkají (např. pokud již údaje nejsou potřebné pro sledované účely).

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR):

Pokud je splněna některá z podmínek stanovených ve čl. 18 GDPR, máte právo požadovat omezení zpracování (čl. 18 GDPR) vašich osobních údajů, například pokud jste vznesli námitku proti zpracování, po dobu eventuální kontroly našeho oprávnění ke zpracování údajů nebo v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, avšak musejí zůstat nadále uloženy pro účely uplatnění, vznesení nebo obrany právních nároků.

Omezení zpracování znamená, že příslušné údaje - nehledě na jejich ukládání - lze zpracovávat pouze s vaším souhlasem nebo pro uplatnění, prosazování nebo ochranu právních nároků, na ochranu práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Právo na přenositelnost (čl. 20 GDPR):

Pokud automatizované zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu nebo pokud je zpracování nutné pro naplnění smlouvy s Vámi nebo pro realizaci předsmluvních opatření, které se provádějí na základě vašeho požadavku, máte právo obdržet od správce vámi poskytnuté osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a zaslat je bez překážky dalšímu správci. Máte navíc právo požadovat, abychom tyto údaje přenesli třetí straně přímo my, pokud je to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR):

Pokud zpracování údajů vychází ze čl. 6 odst. 1 f) GDPR (zpracování údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů), máte právo vznést z důvodů, které vyplynou z vaší konkrétní situace, námitku proti zpracování. V takovém případě nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, s výjimkou případu, kdy pro další zpracování prokazatelně existují nutné důvody zasluhující ochranu, které převažují vaše zájmy, práva a svobody, nebo kdy zpracování slouží pro uplatnění, výkon nebo ochranu právních nároků.

Právo na zrušení (čl. 7 odst. 3 GDPR):

Pokud zpracování údajů vychází ze souhlasu dle čl. 6 odst. 1 a) nebo čl. 9 odst. 2 a) GDPR, můžete svůj souhlas kdykoliv s účinkem do budoucnosti odvolat. Takové odvolání se však nedotýká legitimity dosavadního zpracování.

Pro výkon výše uvedených práv a v případě námitek nebo dotazů zašlete svůj požadavek na následující adresu:

SWARCO Compliance Office
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens
compliance@swarco.com

Požádáme vás, abyste potvrdili svou identitu a specifikovali požadované informace. Zajistíme, aby byl váš požadavek včas doručen a aby byl zpracován bezplatně, pokud zpracování vašeho požadavku není spojeno s nepřiměřenými nebo neúměrně vysokými náklady.

Právo na stížnost u úřadu pro dozor nad zpracováním osobních údajů (čl. 77 GDPR):

Dále máte právo na stížnost u úřadu pro dozor nad zpracováním osobních údajů ve vaší jurisdikci, pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení týkající se ochrany osobních údajů. Stížnost můžete uplatnit především u dozorového úřadu ve členském státě EU, ve kterém se nachází místo vašeho pobytu, vaše pracoviště nebo místo domnělého porušení.

Změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme měnit za účelem splnění platných právních požadavků. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na naší webové stránce. Žádáme vás proto, abyste pravidelně kontrolovali, zda nebyly provedeny změny.

Správce v souvislosti se zpracováním údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR ve spojení s návštěvou webové stránky:

SWARCO AG
Blattenwaldweg 8
A-6112 Wattens

 

[1] Skupina SWARCO zahrnuje společnost SWARCO AG a veškeré koncernové společnosti v souladu s § 189a č. 8 UGB (rakouský obchodní zákoník). Koncernové společnosti jsou veškeré korporace, které jsou - ve smyslu § 244 UGB (rakouský obchodní zákoník) - přímo nebo nepřímo ovládány společností SWARCO AG (zejména v důsledku toho, že společnost SWARCO AG vlastní většinu hlasovacích práv v příslušné společnosti nebo má právo vykonávat dominantní vliv ve společnosti).