sujet

Zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 

Společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. se sídlem Pod višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4, IČ: 25680595, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60652 (dále jen „SWARCO“), tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále nařízení jen jako „GDPR“). Společnost SWARCO je dále označována též jako „naše společnost“ nebo „my“.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem či účastí v příjímacím řízení na obsazení pracovního místa v naší společnosti, a to ve formě otázek a odpovědí. Vaše další případné dotazy ke zpracování osobních údajů adresujte na sekretariat.stcz@swarco.com

Přijímacím řízením naší společnosti je proces sdělování údajů od okamžiku, kdy kontaktujeme my Vás nebo Vy nás za účelem uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o spolupráci aj.) (dále jen „smlouva“), a to až do chvíle, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo příjímací řízení bude ukončeno jiným způsobem.

Životopisy uchazečů a informace o Vaší osobě v souvislosti s přijímacím řízením jsou evidovány a zpracovávány prostřednictvím webové aplikace dostupné na internetových stránkách naší společnosti www.swarco.com/stcz, kam každý z uchazečů vyplní základní údaje o své osobě, vzdělání a pracovních zkušenostech. Osobní údaje uchazečů jsou zpracovávány pouze pověřeným zaměstnancem společnosti a jejím jednatelem a jsou zpřístupněny ředitelům příslušných úseků. Jiné osoby nemají přístup k Vašim osobním údajům.

Za účelem zajištění ochrany osobních údajů nejsou zpracovávány žádné osobní údaje doručené naší společnosti prostřednictvím e-mailové adresy. Takto zaslané osobní údaje jsou bez dalšího mazány a nejsou dále zpracovávány.

Jako subjekt údajů a uchazeč o zaměstnání máte vždy možnost zvolit, zda máte zájem účastnit se pouze jednoho přijímacího řízení, nebo zda má zájem na uchování svých osobních údajů i pro budoucí přijímací řízení po stanovenou dobu, nebo zda mají být jeho osobní údaje poskytnuty i jím vybraným společnostem v rámci skupiny zaměstnavatele

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1. Správce osobních údajů je společnost SWARCO.

1.2. Společnost nemá ustanoveného pověřence na ochranu osobních údajů. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na e-mailové adrese sekretariat.stcz@swarco.com nebo telefonním čísle +420 241441024.

2. Jaké Vaše údaje zpracováváme?

2.1. Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány výlučně základní kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností a schopností. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.

2.2. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to třeba pro budoucí plnění závazků z pracovněprávního vztahu (např. údaj o změněné pracovní způsobilosti, o zdravotním stavu). Tyto údaje jsou zpracovávány jako údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů ve smyslu ust. čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR. V této oblasti však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů.

3. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vedení přijímacího řízení na pozici, o kterou se ucházíte.

3.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem jejich dalšího užití v rámci v budoucnu vypsaných přijímacích řízení, nebo poptávky po obsazení pracovní pozice v naší společnosti, popř. jiné společnosti skupiny zaměstnavatele, pokud k tomu dáte svůj výslovný souhlas.

3.3. Společnost nezpracovává Vaše osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.

3.4. Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento z Vaší strany kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech, buď telefonicky na čísle +420 241441024, písemně na e-mailové adrese sekretariat.stcz@swarco.com, nebo poštou na adrese sídla naší společnosti uvedené v zápatí dokumentu.

4. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?

4.1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uskutečnění přijímacího řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na přijímacím řízení a výběru uchazeče pro pracovní pozici, nebo souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souvislosti s budoucími přijímacími řízeními u naší společnosti.

4.2. Oprávněným zájmem naší společnosti je výběr odpovídajícího uchazeče splňujícího požadavky pro výkon dané pracovní pozice a předsmluvní jednání.

5. Od koho získáváme osobní údaje?

5.1. Osobní údaje pro uchazeče o zaměstnání u naší společnosti v rámci výběrových řízení získáváme od:

  1. subjektu údajů přímo
  2. od personálních agentur na základě smluvního ujednání
  3. od agentur práce na základě smluvního ujednání

6. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

6.1. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na pověřené zaměstnance naší společnosti, do jejichž kompetence spadá výběr nových zaměstnanců a organizace výběrových řízení, zejména jednatel, asistentka jednatele, ředitelé úseků naší společnosti.

6.2. Přístup k Vašim osobním údajům mají i třetí osoby, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím personálních agentur a agentur práce. V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny externím zpracovatelům, jako jsou personální agentury, agentury práce, poskytovatelé IT služeb, poskytovatelé vzdělávacích a rozvojových programů, a další osoby, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů.

6.3. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze na území Evropské unie a nejsou poskytovány do třetích zemí.

7. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

7.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu konání přijímacího řízení, nebo po dobu dvou let za účelem Vašeho kontaktování v budoucích výběrových řízeních, pokud jste k tomu dal souhlas. Po pominutí doby, po kterou byly osobní údaje uchovávány, resp. pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje získány a zpracovány, dochází k jejich automatickému výmazu.

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

8.1. Jako uchazeči o zaměstnání a subjekty údajů, které zpracováváme, máte právo na:

a) přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR

b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR

c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR

d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR

e) právo na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR

f) přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR

g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

9. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů

9.1. Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

10. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?

10.1. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněné zpřístupnění, poškození či ohrožení, oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného odkladu příslušnému subjektu údajů, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která naše společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

10.2. V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude daný bezpečnostní incident oznámen dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze.

11. Kontakty pro uplatňování práv zaměstnanců při zpracování osobních údajů

Veškerá Vaše práva, požadavky či dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů mohou být uplatněny u naší společnosti telefonicky na lince +420 241441024, e-mailem na adrese sekretariat.stcz@swarco.com či písemně na korespondenční adrese sídla společnosti.